23.3.2020 Eugeniu Guzun

Ei arvailua

It is a long and never-ending race

Keskuspankkien mahdollisuudet vaikuttaa taantumaan näyttävät olevan rajallisia, kun maailmantalous lähenee sekä lyhyen että pitkän aikavälin suhdannekierron loppua. “Koska korkokannat ovat leikattu nollaan tai jopa alle nollan, kaikki mahdollinen työ on jo tehty, jolla kerryttää kaikille – valtioille, yrityksille ja yksityishenkilöille – enimmäisvelkamäärä”, varoittaa Tommi Kemppainen, Helsinki Capital Partners toimitusjohtaja.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

”Vaikka monet markkinaosallistujat ovat erittäin tietoisia lyhyemmän aikavälin suhdannekierrosta, erittäin harvat tuntuvat olevan tietoisia, että tämä paljon pidempi velkakierre on loppumassa”, Kemppainen arvelee. Monien kehittyneiden maiden korkeat velkamäärät sekä ikääntyvät väestöt muodostavat merkittävän taloudellisen riskin kyseisille maille sekä ylipäätään maailmantaloudelle. Kun työntekijät vanhenevat ja jäävät eläkkeelle, ja taloudelliseen kasvuun osallistuu harvempi ihminen, selvää ratkaisua ei tunnu olevan, jolla luoda taloudellista kasvua velan pois maksamiseksi. ”Bruttokansantuotteessa ei tapahdu luonnollista kasvua, jos työtä tekevien määrä vähenee”, Kemppainen selittää. Näin ollen, velkojen maksukyky heikkenee muuttuvan väestörakenteen ja alentuneen tuottavuuskasvun johdosta.

Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisenvuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu lisälainoihin.

Kemppaisen mukaan, suurilla kehittyneillä mailla ”on edessä sama ilmiö, kuin minkä kanssa Japani on paininut viimeiset kolme vuosikymmentä”. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen, ennennäkemätön rahan määrän kasvu edisti sitä, mitä nykyisin pidetään hyvänä talouskasvuna. ”Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu lisälainoihin”.

HCP Black pyrkii suojaamaan pääomaa mahdollisen taantuman seurauksilta.

Luotonlaajennuksella on tärkeä asema talouskasvun edistämisessä, jossa se nostaa järjestelmässä olevaa velkamäärää. Kun velkaantumiskierre kääntyy jossain vaiheessa, alemmat luottotasot johtavat alempaan kulutus- ja sijoitusmäärään, ja taloudet hidastuvat. HCP Black, on multistrategiarahasto, jonka varat sijoitetaan vaihtoehtoisiin kohteisiin, jotka korreloivat mahdollisimman vähän keskenään. Rahasto “pyrkii suojaamaan pääomaa mahdollisen taantuman seurauksilta”.

Vähän kaikkea

Kemppainen hajautti HCP Blackin hallinnassa olevat varat valikoituihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, hajauttaen vain pienen osuuden osakesijoituksiin Helsinki Capital Partnersin kahdessa muussa pitkän aikavälin osakerahastossa: HCP Focus ja HCP Quant. Keskustellessaan kaikkein houkuttelevimmista vaihtoehtoisista sijoituksista riski-hyötyprofiilista katsottuna, Kemppainen sanoo, että ”mikään vaihtoehtoinen sijoitus ei ole itsestään selvä, koska aivan kaikissa on riskinsä”.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa väistämättömältä, taantumalta, kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa välittömältä, taantumalta, ”kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan”, hän väittää. ”Tämä on avainasia aktiivisessa hajautuksessani”. Vuoden 2019 lopussa, HCP Black oli sijoittanut noin 27 prosenttia hoitamistaan varoistaan trendiä seuraaviin strategioihin, 26 prosenttia sijoitettiin vakuutuksiin liittyviin arvopapereihin, 11 prosenttia kiinteistöihin, ja 10 prosenttia fyysisesti taattuun kultaan. Jäljelle jäänyt pääoma sijoitettiin HCP Focus-, HCP Quant-, hopea-, tail-hedge- ja erikoistilannestrategioihin.

”Sen sijaan, että yrittäisimme altistua mahdollisimman monelle vaihtoehtoiselle sijoitukselle, keskitymme analysoimaan jokaisen sijoituskohteen perusteita, jotta voimme valita sijoituksia, jotka ovat mahdollisimman erilaisia keskenään”, Kemppainen selittää. ”Ottaen huomioon nykypäivän riskit ja sen, että koko talousjärjestelmä ja yksittäiset taloudet ovat hauraita, sellaisten sijoituskohteiden pitäminen, joilla on positiivista arvoa, riippumatta tulevista tapahtumista, on viisas tapa kohdentaa pääomaa”.

Yhteisösijoittajat käyttävät trendiä seuraavia strategioita työkaluna, jolla he keräävät ”kriisitietoa” myllertävinä aikoina. Tämän vuoksi, HCP Black on sijoittanut noin neljänneksen varoistaan tämän kaltaisiin strategioihin. Selittäessään suhteellisen korkeaa painoa trendiä seuraaville strategioille, Kemppainen kertoo, että ”sijoituskohteet ovat melkein yksiselitteisinä siirtymässä yhteen ja samaan suuntaan pitkiksi ajoiksi, kun kyseessä on mikä tahansa talouskriisi”. Sijoittajien ei kannata kuitenkaan odottaa trendiä seuraavia strategioita helppoina sijoituskohteina, Kemppainen varoittaa.

”Kun markkinat alkavat vajoamaan nopeasti, trendiä seuraavat strategiat eivät yleensä anna aluksi hyvää tuottoa. Kun laskuva trendi ajan kuluessa vahvistuu, trendiä seuraavat strategiat tuottavat vahvaa tulosta”, Kemppainen selittää. ”Sama koskee kultaa”, hän lisää. Kun keskuspankit ympäri maailmaa haluavat injektoida lisävirikkeitä, joilla hidastumisen riskejä saadaan tasoitettua, ympäristö pysyy kullan osalta optimistisena. ”Melkein kaikkien valuuttojen ympärillä pyörii paljon kysymysmerkkejä”, Kemppainen esittää ja samalla lisää, että ”on mahdollista, että kulta tuottaa erittäin hyvää tulosta”.

HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan – ei mikään yksittäinen omaisuuslaji.

Kemppainen kuitenkin korostaa, että ”HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan eikä mikään nimenomainen omaisuuslaji”. Hän painottaa, että hänen tapansa hajauttaa pääomaa ei muodostu arvailusta. ”Taantuman loppumista tai talousmarkkinoiden reagointia on erittäin vaikea arvuutella, en pysty ennakoimaan seuraavia liikkeitä”, Kemppainen myöntää. ”Mutta näen maailmantalouden ongelmien alkuperäisen syyn ja ymmärrän, että talous on haurasta, joten pyrin sijoittamaan HCP Black -rahaston varoja järkevästi”. Helsinki Capital Partnersin toimitusjohtaja sanoo, että ”HCP Blackin nykyinen hajauttamistapa on mielestäni paras tapa sijoittaa, kun taantuman, laman ja pitkän aikavälin velkakierteen loppu aiheuttaa huolta”.

Invertoi, invertoi aina

Sen sijaan, että etsisi kaikkein houkuttelevimpia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, Kemppainen aloittaa vastapäästä ja pyrkii löytämään ja välttämään kaikkein vähiten houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. ”Näen vähiten houkuttelevia riski-hyötyprofiileja pääomasijoitusrahastoissa ja velkakirjoissa”, Kemppainen huomauttaa. ”Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan pääomasijoitusrahastoista nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle”. Näin ollen, pääomasijoitusrahastojen arvostusten tulee pudota jonkin verran, jotta sijoittajat voivat saada niistä riskipreemiota, joka korvaa heille pääomasijoituksiin liittyvän riskin. ”Vähiten houkutteleva riski-hyötyprofiili on pääomasijoitusrahastoissa”.

Näen vähiten houkuttelevia riski-hyötyprofiileja pääomasijoitusrahastoissa ja velkakirjoissa. Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan pääomasijoitusrahastoista nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle.

Velkakirjat eivät ole myöskään houkuttelevia, Kemppainen arvelee. ”Seuraavina 12 vuotena, en odota korkokantojen alentuvan nykyisestään”, hän lisää. ”Jos joku näkee korkokantojen kasvulle vahvaa todennäköisyyttä seuraavien 12 vuoden aikana, kaikki joilla on jonkinlainen kiinteäkorkoinen velkakirja tulee häviämään rahaa”. Ongelman invertoiminen auttaa Kemppaista löytämään HCP Blackille, varainhoitoyritykselleen ja sijoittajille, sopivimmat sijoituskohteet. ”Minun on helpompi sanoa, mihin en koske lainkaan.”

HCP Black on sopiva vaihtoehto kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät ajoneuvoa, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaaheikkojenkin markkinoiden aikaan.

Kemppainen seisoo sekä omien että yrityksensä rahojen takana. ”Kaikki yrityksemme rahat ovat tällä hetkellä sijoitettuna HCP Blackiin”, hän sanoo. ”Toimimme varainhoitoalalla, joka on erittäin kiertoperusteinen yritysala, erityisesti ottaen huomioon, että kaksi kolmesta rahastoistamme ovat pitkän aikavälin pääomarahastoja.” Kun koko yrityksen pääoma on sijoitettuna HCP Blackiin, ”haluamme, että Helsinki Capital Partnersilla menee hyvin myös huonoina aikoina”. Kemppainen päättää kertomalla, että HCP Black on sopiva vaihtoehto ”kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät ajoneuvoa, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaa heikkojenkin markkinoiden aikaan”.

It is a long and never-ending race

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *