24.9.2021 Pasi Havia

Indeksin hyvät ja huonot vaikutukset yhtiöön

HCP Focus - Keskitettyä hedelmien poimintaa
Kiinalaisen lohikäärmeen henkäys

HCP Focus-rahaston yhtiöistä Match Group lisättiin S&P 500-indeksiin tämän viikon maanantaina, kun se korvasi sieltä poistuvan Perrigo Companyn. Match Group on parhaiten tunnettu sen deittisovelluksista. Match Groupin omistamia sovelluksia ovat muun muassa Tinder, Hinge, Okcupid ja Plenty of Fish.

Match Groupista tuli rahaston seitsemäs yhtiö, joka on S&P 500-indeksin jäsen. Portfolion kahdestatoista yhtiöstä muut S&P 500-indeksiin kuuluvat ovat Amazon, PayPal, Facebook, Nvidia, Etsy ja Intuitive Surgical. Edellinen lisäys oli Etsy, joka otettiin S&P 500-indeksiin vuosi sitten.

Käyn tässä artikkelissa läpi näkökulmia siitä, millaisia vaikutuksia yhtiöön indeksiin liittämisellä on. Osa vaikutuksista on negatiivisia, osa positiivisia. Keskityn pääasiassa S&P 500-indeksiin, sen ollessa suurin ja merkityksellisin, erityisesti HCP Focus-rahaston yhtiöille. Case esimerkkeinä käytän kahta viimeisintä rahaston lisäystä indeksiin eli Match Grouppia ja Etsyä.

Indeksien merkitys on muuttunut

Alun perin markkinoiden laajamittaista kehitystä mittaaviksi työkaluiksi rakennettujen indeksien ajatus ei ole enää sama. Indeksejä on nykyisin hurja määrä ja niitä seuraavien sijoitustuotteiden määrä vielä sitäkin hurjempi. Skaala on laaja. Tänä päivänä indeksejä löytyy joka lähtöön. On ESG-indeksejä, avaruusteknologiaindeksi (The S-Network Space Index), maakohtaisia indeksejä, tekoälyyn liittyviä indeksejä ja niin edelleen, kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Mittari on muuntautunut myytäväksi tuotteeksi. S&P 500-indeksin tapauksessa sitä ylläpitävä S&P Dow Jones Indices veloittaa indeksin lisensoinnista, joka on tarpeen indeksin replikoimiseksi. Indeksien tehtailu ja ylläpito on liiketoimintaa siinä missä muukin finanssi-innovointi.

Laajalti seuratuilla indekseillä on yhä suurempi merkitys osakemarkkinoilla indeksisijoittamisen kasvaneen suosion myötä. Suosittuja indeksejä seuraa lukuisa määrä ETF- ja indeksirahastoja, sekä muita sijoitustuotteita.

Mitä suositumpi indeksi on, sitä enemmän passiivinen indeksipääoma joutuu myös reagoimaan muutoksiin siinä. S&P 500-indeksi on tämän mittelön kuningas. Se on suurin ja ”kaunein”. Vuoden 2020 lopussa S&P 500-indeksin yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 31.6 biljoonaa dollaria. S&P 500-indeksiin indeksoitujen tai sitä vertailuindeksinä käyttävien tuotteiden yhteenlaskettu pääoma oli puolestaan 13.5 biljoonaa dollaria.

Sama osake kuuluu helposti samanaikaisesti useaan eri indeksiin, varsinkin yhtiön koon ollessa suuri. Esimerkiksi Match Group kuuluu muun muassa S&P 500 ja Russell 1000-indekseihin monien muiden lisäksi. Mitä useampaan indeksiin yhtiö kuuluu, sitä suurempi passiivinen pääoma on myös velvoitettu pitämään osakkeeseen sijoitettuna. Tämä yksinkertaistetusti, sillä luonnollisesti se, paljonko pääomaa on indeksiä seuraaviin tuotteisiin sijoitettuna, lopulta ratkaisee. Yhtiökohtainen passiivinen omistus on siten korkeampi kuin vain yhtä indeksiä katsomalla voisi ajatella.

Iso pääoma seuraa indeksin koostumuksen muutoksia. Niinpä ei ole aivan sama mihin indekseihin yhtiö sisältyy. Ja siinä S&P 500-indeksi on merkityksellisin.

S&P 500-indeksin anatomia

Yksi maailman tunnetuimmista osakeindekseistä on S&P 500-indeksi. Se koostuu nimensä mukaisesti viidestä sadasta kooltaan isosta yhdysvaltalaisesta yhtiöstä.

Moni sijoittaja erehtyy luulemaan, että S&P 500-indeksi on itsessään passiivinen. Näin ei ole asia, vaan siitä huolehtii indeksikomitea, jonka kaikki jäsenet ovat S&P Dow Jones Indices:n palkkalistoilla.

Jotta yhtiö voidaan sisällyttää S&P 500-indeksiin tulisi sen täyttää vähintäänkin seuraavat kriteerit:

  • Yhtiön tulee olla yhdysvaltalainen
  • Markkina-arvon tulee olla vähintään 11.8 miljardia dollaria
  • Osakkeen likviditeetin on oltava korkea
  • Julkisen kaupankäynnin kohteena tulee olla vähintään 10% osakekannasta
  • Edellisen kvartaalin tulos on oltava positiivinen
  • Edellisen neljän kvartaalin tuloksen summa on oltava positiivinen

Indeksillä on kyllä useita selkeitä kriteereitä, joita indeksiin liitettävän yhtiön tulee täyttää, mutta lopulliset päätökset yhtiön sisällyttämisestä tai poistamisesta indeksistä tekee komitea, joka kokoontuu kuukausittain. Komitealla on myös oikeus poiketa tarvittaessa dokumentoidusta metodologiasta.

S&P 500-indeksi on markkina-arvopainotettu, joten suurimmilla yhtiöillä on isoin merkitys sen kehitykselle. S&P 500-indeksi pyrkii edustamaan johtavia yrityksiä johtavilta teollisuudenaloilta. Monet indeksin yhtiöistä ovat hyvin tunnettuja, mutta se ei ole edellytys indeksiin lisäämiselle, kunhan ne täyttävät kriteerit.

Yhtiövalinnat S&P 500-indeksissä perustuvat siis niin kirjattuihin vähimmäiskriteereihin, kuin subjektiiviseen komitean lopulta tekemään päätökseen.

Indeksimuutoksen vaikutukset yhtiöön

Indeksiin kuulumisella tai kuulumattomuudella on sekä positiivia, että negatiivisia vaikutuksia yhtiöön. Eniten tutkittu aihe on yhtiön osakekurssin muutos indeksiin lisäyksen tai poiston yhteydessä. Suurin osa tutkimuksista on päätynyt lopputulemaan, että yhtiön lisääminen S&P 500-indeksiin antaa ylituottoa lisäysilmoituksesta sen varsinaiseen lisäyspäivään. Vastaavasti yhtiön poistamisella on negatiivinen vaikutus osakekurssiin, mutta vaikutus on lisäystä laimeampi.

Ilmiö tunnetaan niin hyvin, että sille on olemassa omat terminsä: index inclusion effect ja index exclusion effect. Vastakkaisiakin tuloksia löytyy ja erityisesti viime vuosina on tupsahdellut yhä enemmän papereita, joissa todetaan joko ilmiön laimentuneen tai jopa muuttuneen päinvastaiseksi.

HCP Focus-rahaston kahden edellisen yhtiön lisäys S&P 500-indeksiin on tuonut kuitenkin selvää ylituottoa. Etsyn tapauksessa ilmoitus lisäyksestä annettiin perjantaina 4.9.2020 pörssin sulkeuduttua ja yhtiö lisättiin S&P 500-indeksiin 21.9.2020.

Kuvaajassa näkyy hyvin passiivisten sijoitustuotteiden aiheuttama kysyntäpiikki lisäyspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä, jolloin jokainen S&P 500-indeksiä seuraava passiivinen sijoitustuote oli pakotettu ostamaan osaketta. Etsyn kaupankäynti kuusinkertaistui!

Lisäysilmoituksesta indeksin lisäyspäivään (effective date) ylituottoa kertyi 7.8 prosenttiyksikköä S&P 500-indeksiin nähden. Näiden 17 päivän aikana Etsyn osakekurssi nousi 3.5%, kun taasen S&P 500-indeksi laski 4.3%. Annualisoituna ylituotto on useita satoja prosentteja, joten aivan pienestä ilmiöstä ei ole kyse.

Myös viimeisimmän lisäyksen eli Match Groupin osalta ylituotto on selvä. Ilmoitus indeksiin lisäyksestä tuli 3.9.2021 pörssin sulkeutumisen jälkeen ja yhtiö sisällytettiin S&P 500-indeksiin päivämäärällä 20.9.2021. Lisäyspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä osaketta vaihtui kymmenkertainen määrä tavanomaiseen nähden. Ylituottoa kertyi 6.1 prosenttiyksikköä Match Groupin osakkeen noustessa 2.2% ja S&P 500-indeksin laskiessa 3.9%. Aikamoinen ero!

Kun massiiviset määrät pääomaa vaihtaa omistajaa indeksiin lisäämisen yhteydessä, muuttuu samalla yhtiön omistajarakenne. Yhtiön passiivinen omistajuus kasvaa indeksiin lisäämisen jälkeen. Benjamin Bennett, René M. Stulz ja Zexi Wang keskittyivät indeksiin lisäämisen negatiivisiin puoliin heinäkuussa 2020 julkaistussa paperissa Does Joining the S&P 500 Index Hurt Firms?

He tunnistivat useita kielteisiä vaikutuksia, mitkä johtuivat indeksiin lisäämisestä. S&P 500-indeksiin liitettävän yhtiön osakekurssin informaatioarvo laskee, kun sen omistajiksi tulee sijoittajia, joille kurssilla ja yhtiön fundamenteilla ei ole merkitystä. Se puolestaan johtaa siihen, että yhtiö investoi tehottomammin. Kasvava passiivisten omistajien joukko johtaa myös yhtiön huonompaan hallinnointiin, kun passiivisilla sijoittajilla on vain vähän kannustimia ottaa osaa yhtiön hallinnollisiin asioihin ja vaikuttaa niihin.

Indeksiin liittyminen näyttäisi myös vaikuttavan yhtiön hallituksen ja johdon sisäistämään vertailuryhmään, millä on vaikutuksia yhtiön erilaisiin käytäntöihin. Yhtiön investointi, rahoitus ja palkkiokäytännöt muuttuvat siihen suuntaan kuin on muilla S&P 500-indeksin yhtiöillä.

Positiivisena puolena S&P 500-indeksiin lisäyksellä on mahdollinen maineen kasvu, joka voi johtaa yhtiön luottoluokituksen paranemiseen.

Yhtiön liittämisellä indeksiin on siis niin hyviä, kuin huonoja puolia. Aktiivisille rahastoille ja osakepoimintaa harjoittaville sijoittajille yhtiön sisällyttäminen tunnettuun indeksiin on pääasiassa hyvä uutinen tuoden lyhytaikaisesti nostetta osakkeen kurssiin.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
HCP Focus - Keskitettyä hedelmien poimintaa
Kiinalaisen lohikäärmeen henkäys

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *