HCP Quant 3/2020 -13.62% | Ennennäkemättömiä tapahtumia | Mitä kuuluu Fama-French faktoreille?

Maaliskuun aikana koronasta johtuvat ongelmat levisivät toden teolla Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Useat maat alkoivat sulkea rajojaan ja karu todellisuus saavutti viimeisimmätkin epäilijät. Yhä selvemmäksi kävi ettei tilanteesta ole nopeaa ulospääsyä. Yhdysvalloissa viikottaisten työttömyyshakemusten määrä hyppäsi ensin 3.3 miljoonaan ja seuraavalla viikolla tuli vielä 6.6 miljoonaa hakemusta lisää. Jo pelkästään 3.3 miljoonan hakijan tapahtuma oli 30 sigman kokoinen poikkeama. Sellainen on harvinaisuudessaan lähes mahdottoman luokkaa.

Yhdysvaltojen viikottaiset työttömyyshakemukset vuodesta 1967.

Yhdysvaltojen viikottaiset työttömyyshakemukset vuodesta 1967.
Selvää on, että olemme ajautuneet ennennäkemättömään tilanteeseen. Historiassa ei ole aiemmin tapahtunut mitään lähellekään vastaavaa. Niinpä elämme nyt sellaisen epävarmuuden aikaa, mitä ihmiskunta ei ole aiemmin joutunut kohtaamaan. Tämä luonnollisesti on heijastunut myös pörssiin, joka maaliskuun osalta oli erittäin brutaali. Markkinat laskivat nopeammassa tahdissa kuin koskaan aiemmin. Väliin on mahtunut myös voimakkaita rykäisyjä ylöspäin. Tämä on luonnollista epävarmuuden ollessa historiallisen korkealla.

Mutta ei maaliskuussa tullut pelkästään huonoja uutisia. Yksi HCP Quantin salkkuyhtiöistä antoi kuukauden puolivälissä positiivisen tulosvaroituksen. Ja rahasto itse selvisi kuukaudesta noin kymmenen prosenttiyksikköä vertailuindeksiä paremmin, mikä negatiivisen tuoton kohdalla on iso ero. HCP Quant laski maaliskuussa -13.62% ja vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return tippui euroissa -23.58%. Koko alkuvuoden osalta HCP Quant on pärjännyt vajaat kahdeksan prosenttiyksikköä vertailuindeksiä paremmin (-24.70% vs. -32.46%). Yhdysvalloissa isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi tuli maaliskuussa euroissa alas -12.11% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return -14.05%.

Henkilökohtaisesti en usko, että olemme vielä nähneet pohjia. Useat henkilöt ovat talouden äkkipysäytyksen myötä menettäneet työnsä tai elinkeinon. Ja monet tulevat tilanteen pitkittyessä menettämään. Keskuspankit kautta maailman ovat reagoineet tilanteeseen voimakkaasti ja pyrkivät omilla menettelyillään pehmentämään koronan talousvaikutuksia sen minkä kykenevät. Maailman eristyksen aikanaan loppuessa ja taloudellisen aktiviteetin käynnistyttyä uudestaan emme palaa siihen maailmaan, jossa olimme ennen kriisin puhkeamista. Jäljellä on useita työnsä menettäneitä ihmisiä joiden ostovoima ei ole entisellään, sekä valtava joukko muita jotka eivät kuluta kuten aiemmin. Kriisit jättävät jälkensä. Tulee ottamaan vielä pitkän aikaa ennenkuin taloudellinen toimeliaisuus palaa entiselleen. Konkurssin tehneiden yritysten tilalle ei rakenneta hetkessä vastaavan kokoluokan uusia yrityksiä, eikä työtön työllisty välittömästi. Uuden rakentaminen ottaa aikaa. Kriisi tulee kohtelemaan eri yrityksiä eri tavalla ja uskon, että tästä tulevat sijoittajan näkökulmasta ulos voittajana erilaiset yhtiöt kuin olisimme ennen kriisiä ajatelleet. Koronan jälkeisessä maailmassa kuluttajakäyttäytyminen on todennäköisesti erilaista.


Aina ei ole helppoa nobelisteillakaan. Paljon mietittävää antaa David Blitz paperissaan Factor Performance 2010-2019: A Lost Decade? Yleisesti tunnetut faktorit, joita käytetään Fama-Frenchin viiden faktorin mallissa antoivat keskimäärin negatiivisen tuoton vuosina 2010-2019. Kenties yllättäen kyseisten faktoreiden menetetty vuosikymmen ei ole kuitenkaan ainutkertainen, vaan viimeksi vastaava tilanne nähtiin 1990-1999. Jokainen varmaan muistaa mitä siitä seurasi? Vuosina 2000-2009 Fama-French faktorit tuottivat erittäin vahvasti.

Fama-Frenchin käyttämät faktorit mallissa ovat markkinariski, koko, arvo, kannattavuus ja investointi. Monet huonompina pidetyt faktorit, kuten momentum, alhainen riski ja kausiluonteisuus (seasonals) pärjäsivät paremmin.

Fama-French faktorien tuotot. Lähde: David Blitz

Muiden faktorien tuottoja. Lähde: David Blitz

Se, että maailma muuttuu voi olla juurikin se, mitä arvosijoittaja nyt tarvitsee.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”There are decades where nothing happens;
and there are weeks where decades happen.”
Vladimir Lenin

Ei arvailua

Keskuspankkien mahdollisuudet vaikuttaa taantumaan näyttävät olevan rajallisia, kun maailmantalous lähenee sekä lyhyen että pitkän aikavälin suhdannekierron loppua. “Koska korkokannat ovat leikattu nollaan tai jopa alle nollan, kaikki mahdollinen työ on jo tehty, jolla kerryttää kaikille – valtioille, yrityksille ja yksityishenkilöille – enimmäisvelkamäärä”, varoittaa Tommi Kemppainen, Helsinki Capital Partners toimitusjohtaja.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

”Vaikka monet markkinaosallistujat ovat erittäin tietoisia lyhyemmän aikavälin suhdannekierrosta, erittäin harvat tuntuvat olevan tietoisia, että tämä paljon pidempi velkakierre on loppumassa”, Kemppainen arvelee. Monien kehittyneiden maiden korkeat velkamäärät sekä ikääntyvät väestöt muodostavat merkittävän taloudellisen riskin kyseisille maille sekä ylipäätään maailmantaloudelle. Kun työntekijät vanhenevat ja jäävät eläkkeelle, ja taloudelliseen kasvuun osallistuu harvempi ihminen, selvää ratkaisua ei tunnu olevan, jolla luoda taloudellista kasvua velan pois maksamiseksi. ”Bruttokansantuotteessa ei tapahdu luonnollista kasvua, jos työtä tekevien määrä vähenee”, Kemppainen selittää. Näin ollen, velkojen maksukyky heikkenee muuttuvan väestörakenteen ja alentuneen tuottavuuskasvun johdosta.

Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisenvuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu lisälainoihin.

Kemppaisen mukaan, suurilla kehittyneillä mailla ”on edessä sama ilmiö, kuin minkä kanssa Japani on paininut viimeiset kolme vuosikymmentä”. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen, ennennäkemätön rahan määrän kasvu edisti sitä, mitä nykyisin pidetään hyvänä talouskasvuna. ”Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu lisälainoihin”.

HCP Black pyrkii suojaamaan pääomaa mahdollisen taantuman seurauksilta.

Luotonlaajennuksella on tärkeä asema talouskasvun edistämisessä, jossa se nostaa järjestelmässä olevaa velkamäärää. Kun velkaantumiskierre kääntyy jossain vaiheessa, alemmat luottotasot johtavat alempaan kulutus- ja sijoitusmäärään, ja taloudet hidastuvat. HCP Black, on multistrategiarahasto, jonka varat sijoitetaan vaihtoehtoisiin kohteisiin, jotka korreloivat mahdollisimman vähän keskenään. Rahasto “pyrkii suojaamaan pääomaa mahdollisen taantuman seurauksilta”.

Vähän kaikkea

Kemppainen hajautti HCP Blackin hallinnassa olevat varat valikoituihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, hajauttaen vain pienen osuuden osakesijoituksiin Helsinki Capital Partnersin kahdessa muussa pitkän aikavälin osakerahastossa: HCP Focus ja HCP Quant. Keskustellessaan kaikkein houkuttelevimmista vaihtoehtoisista sijoituksista riski-hyötyprofiilista katsottuna, Kemppainen sanoo, että ”mikään vaihtoehtoinen sijoitus ei ole itsestään selvä, koska aivan kaikissa on riskinsä”.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa väistämättömältä, taantumalta, kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa välittömältä, taantumalta, ”kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan”, hän väittää. ”Tämä on avainasia aktiivisessa hajautuksessani”. Vuoden 2019 lopussa, HCP Black oli sijoittanut noin 27 prosenttia hoitamistaan varoistaan trendiä seuraaviin strategioihin, 26 prosenttia sijoitettiin vakuutuksiin liittyviin arvopapereihin, 11 prosenttia kiinteistöihin, ja 10 prosenttia fyysisesti taattuun kultaan. Jäljelle jäänyt pääoma sijoitettiin HCP Focus-, HCP Quant-, hopea-, tail-hedge- ja erikoistilannestrategioihin.

”Sen sijaan, että yrittäisimme altistua mahdollisimman monelle vaihtoehtoiselle sijoitukselle, keskitymme analysoimaan jokaisen sijoituskohteen perusteita, jotta voimme valita sijoituksia, jotka ovat mahdollisimman erilaisia keskenään”, Kemppainen selittää. ”Ottaen huomioon nykypäivän riskit ja sen, että koko talousjärjestelmä ja yksittäiset taloudet ovat hauraita, sellaisten sijoituskohteiden pitäminen, joilla on positiivista arvoa, riippumatta tulevista tapahtumista, on viisas tapa kohdentaa pääomaa”.

Yhteisösijoittajat käyttävät trendiä seuraavia strategioita työkaluna, jolla he keräävät ”kriisitietoa” myllertävinä aikoina. Tämän vuoksi, HCP Black on sijoittanut noin neljänneksen varoistaan tämän kaltaisiin strategioihin. Selittäessään suhteellisen korkeaa painoa trendiä seuraaville strategioille, Kemppainen kertoo, että ”sijoituskohteet ovat melkein yksiselitteisinä siirtymässä yhteen ja samaan suuntaan pitkiksi ajoiksi, kun kyseessä on mikä tahansa talouskriisi”. Sijoittajien ei kannata kuitenkaan odottaa trendiä seuraavia strategioita helppoina sijoituskohteina, Kemppainen varoittaa.

”Kun markkinat alkavat vajoamaan nopeasti, trendiä seuraavat strategiat eivät yleensä anna aluksi hyvää tuottoa. Kun laskuva trendi ajan kuluessa vahvistuu, trendiä seuraavat strategiat tuottavat vahvaa tulosta”, Kemppainen selittää. ”Sama koskee kultaa”, hän lisää. Kun keskuspankit ympäri maailmaa haluavat injektoida lisävirikkeitä, joilla hidastumisen riskejä saadaan tasoitettua, ympäristö pysyy kullan osalta optimistisena. ”Melkein kaikkien valuuttojen ympärillä pyörii paljon kysymysmerkkejä”, Kemppainen esittää ja samalla lisää, että ”on mahdollista, että kulta tuottaa erittäin hyvää tulosta”.

HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan – ei mikään yksittäinen omaisuuslaji.

Kemppainen kuitenkin korostaa, että ”HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan eikä mikään nimenomainen omaisuuslaji”. Hän painottaa, että hänen tapansa hajauttaa pääomaa ei muodostu arvailusta. ”Taantuman loppumista tai talousmarkkinoiden reagointia on erittäin vaikea arvuutella, en pysty ennakoimaan seuraavia liikkeitä”, Kemppainen myöntää. ”Mutta näen maailmantalouden ongelmien alkuperäisen syyn ja ymmärrän, että talous on haurasta, joten pyrin sijoittamaan HCP Black -rahaston varoja järkevästi”. Helsinki Capital Partnersin toimitusjohtaja sanoo, että ”HCP Blackin nykyinen hajauttamistapa on mielestäni paras tapa sijoittaa, kun taantuman, laman ja pitkän aikavälin velkakierteen loppu aiheuttaa huolta”.

Invertoi, invertoi aina

Sen sijaan, että etsisi kaikkein houkuttelevimpia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, Kemppainen aloittaa vastapäästä ja pyrkii löytämään ja välttämään kaikkein vähiten houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. ”Näen vähiten houkuttelevia riski-hyötyprofiileja pääomasijoitusrahastoissa ja velkakirjoissa”, Kemppainen huomauttaa. ”Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan pääomasijoitusrahastoista nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle”. Näin ollen, pääomasijoitusrahastojen arvostusten tulee pudota jonkin verran, jotta sijoittajat voivat saada niistä riskipreemiota, joka korvaa heille pääomasijoituksiin liittyvän riskin. ”Vähiten houkutteleva riski-hyötyprofiili on pääomasijoitusrahastoissa”.

Näen vähiten houkuttelevia riski-hyötyprofiileja pääomasijoitusrahastoissa ja velkakirjoissa. Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan pääomasijoitusrahastoista nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle.

Velkakirjat eivät ole myöskään houkuttelevia, Kemppainen arvelee. ”Seuraavina 12 vuotena, en odota korkokantojen alentuvan nykyisestään”, hän lisää. ”Jos joku näkee korkokantojen kasvulle vahvaa todennäköisyyttä seuraavien 12 vuoden aikana, kaikki joilla on jonkinlainen kiinteäkorkoinen velkakirja tulee häviämään rahaa”. Ongelman invertoiminen auttaa Kemppaista löytämään HCP Blackille, varainhoitoyritykselleen ja sijoittajille, sopivimmat sijoituskohteet. ”Minun on helpompi sanoa, mihin en koske lainkaan.”

HCP Black on sopiva vaihtoehto kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät ajoneuvoa, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaaheikkojenkin markkinoiden aikaan.

Kemppainen seisoo sekä omien että yrityksensä rahojen takana. ”Kaikki yrityksemme rahat ovat tällä hetkellä sijoitettuna HCP Blackiin”, hän sanoo. ”Toimimme varainhoitoalalla, joka on erittäin kiertoperusteinen yritysala, erityisesti ottaen huomioon, että kaksi kolmesta rahastoistamme ovat pitkän aikavälin pääomarahastoja.” Kun koko yrityksen pääoma on sijoitettuna HCP Blackiin, ”haluamme, että Helsinki Capital Partnersilla menee hyvin myös huonoina aikoina”. Kemppainen päättää kertomalla, että HCP Black on sopiva vaihtoehto ”kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät ajoneuvoa, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaa heikkojenkin markkinoiden aikaan”.

It is a long and never-ending race

The race

Finance is my passion and I am fortunate to have it as my profession. Even after some 25 years in the industry, investing money still is the most exciting thing I can think of doing as a profession.

In order to succeed in investing, one needs to have an edge. Whatever your edge is, it is always under threat and it only lasts for a moment in time.

This is because any advantage acquired by an edge will attract competition fast. After your edge becomes common knowledge there is no profit to be made anymore and actually neither is there an edge.

The race in the late 1990s

During my career, I have seen my first special skill as a sales trader become worthless as computers and algorithms replaced humans in this function.

I will illustrate the skill I had in this example:

Buy these 32 different stocks in these European markets “over the day, max 1/3 of volume, with  volume-weighted average price target (VWAP), happy to own -6% from yesterday’s close“

Today you can automate this trade command on a computer before the market opens and it will perform the whole procedure.

It was clear already in the mid-’90s that automation will replace humans in many functions. However, there were many years to earn profits with this edge, before new competition crowded this specific race. Now sales traders have lost their jobs to algorithms.

My master’s thesis from the Swedish School of economics from 1996

The race in the new millennium 2000s

The next track where there was room to make profits was securities analysis. Instead of just looking at stocks and bonds, I looked into all investable objects in parallel and compared their risk and return characteristics.

Together with my first HCP crewmate and co-founder  Jarno Lämsä we built two programs named Sijoitusmoottori (Finnish for investment engine) in 2009. We were partly financed by “TEKES” funding from the Ministry of Economic Affairs.

The idea we developed is still at the very core of my investment strategy in the HCP Black fund. For the first eight years, HCP got its bread and butter from this specific style of investing before expanding to parallel races within the field of investing.

The race in the 2010s

There is no slowing down on research and development when one aims to hold an edge.

Our team did some burdensome manual analysis of corporations in the early 2010s that was almost undoable as it was so human resource-intensive. Today the same study can be done by a computer and database. As in the late ’90s sales traders lost their edge to algorithms, now computers and databases have replaced humans in this calculus.

In our HCP Focus fund, we started using one specific database to replace manual analysis in 2015. Using this tool instead of manual analysis has been a key factor in creating alpha ever since. For the last five years, we have gotten our bread, butter and even some cheese from this specific investment analysis.

So what competitive sport is this really?

Finance as a sport might sound unfair as any practitioner can expect their skillsets to be cannibalized sooner or later. But the never-ending race goes on and professionals will continue to look for new tracks to make profits in.

The understanding and knowledge acquired by holding a certain edge in the past are not for nothing though. Only due to my work on artificial intelligence (AI) in the mid 90’s I have developed a mature understanding of what computers can do in finance. This expertise allows me to currently have 26 % of assets invested in trend-following strategies in the HCP Black fund, which is partially based on machine learning.

Also, the expertise that our team acquired by doing a burdensome analysis of corporations manually, made it possible for us to evaluate different databases on their accuracy. We had high-quality benchmarks of the calculus done by ourselves to compare the computer calculus with. This allowed us to make a well-informed decision when choosing the database used in the Focus fund.

We live with the well-known market wisdom “Enjoy as long as it lasts – it never does” and work on research and development constantly. That is the way to constantly have the edge as a team. What all we are working on right now, I will tell you later, and it is that way for a reason.

Just yesterday we published our research on “risk parity” which type of investments we are not currently involved with for a reason.

’Stay-at-home’ -taloudesta turvaa koronapaniikissa

Osakemarkkinoita on kohdannut shokki. Tällä kertaa isku tuli talouselämän ulkopuolelta koronaviruksen muodossa. Maailmantalous on äkkiä pysähtynyt valtioiden sulkiessa rajojaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa. Alkuvuoden hyvät tuotot ovat sulaneet pörsseissä sellaista tahtia, jota ei ole nähty sitten finanssikriisin.

Äkkijarrutus pörsseissä on ymmärrettävä, sillä maailmantaloutta on tekohengitetty pitkään erilaisin massiivisin elvyttävin toimenpitein. Talouden ottaessa äkkistopin kaikki ainekset syvälle kyykylle ovat olemassa. Usean maan talous tulee vajoamaan taantumaan ja todennäköisyys lamalle on korkea. Mitä pidempään tilanne tulee kestämään, sitä pysyvämpiä lommoja tulee talouteen.

Keskuspankit kautta maailman ovatkin pistäneet aiempaa kookkaammilla piristysruiskuilla kansantalouksien ryytyviä ruhoja. Yhdysvalloissa FED laski korot nollaan ja esitteli 700 miljardin dollarin kokoisen elvytyspaketin. Euroopan keskuspankki puolestaan aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen. Samalla euroalue siirtyi Lagarden johdolla ”mitä tahansa tarvitaan” (”whatever it takes”) politiikasta ”ei ole rajoja” (”there are no limits”) retoriikkaan. Harmi, ettei mikään näistä toimenpiteistä paranna itse koronaviruspandemiaa vaan ainoastaan lievittää sen sivuoireita taloudessa.

Voimakkaassa markkinalaskussa kaikkia osakkeita myydään. Vasta hieman myöhemmin, kun on ollut aikaa analysoida tilannetta paremmin, erottuvat jyvät akanoista. Koronakin vaikuttaa eri yrityksiin eri tavalla. Lentoyhtiöt ja muut turismiin sekä liikkumiseen liittyvät toimialat ovat olleet luonnollisesti paniikkimyyntien kohteena.

Koronaepidemia ei näytä olevan lyhytkestoinen ongelma, vaan viimeisimmän tiedon mukaan tilanne tulee kestämään vielä useita kuukausia. Pahimmassa tapauksessa viruksen mutatoituessa se voi jäädä kiertämään maapalloa vuosiksi. Ihmisten liikkumisen rajoittuessa ja heidän viettäessä yhä enenevissä määrin aikaa kotona myös palvelut, joita käytetään, muuttuvat.

Mielestäni Jim Cramer keksi tällaiselle taloudelle hyvän termin kutsuessaan sitä ’stay-at-home’ -taloudeksi (vapaa suomennos ’pysytään kotona’ -talous). Cramer nosti Mad Money -ohjelmassa esille 20 yhtiötä, jotka ovat hyviä poimintoja tällaisessa tilanteessa. ’Stay-at-home’ -taloudessa ihmiset välttävät kontaktia muihin ihmisiin sekä käyttävät tuotteita, joista voi nauttia kotoa käsin. ’Stay-at-home’ -taloudessa ihmiset viettävät tavanomaista enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, erilaisissa viihdepalveluissa sekä suosivat tuotteiden tilaamista internetistä kivijalkakaupassa käynnin sijaan.

Cramerin poiminnoista viisi yhtiötä löytyy HCP Focus -rahaston salkusta: Facebook, Amazon, Shopify, Nvidia ja Etsy. Ne muodostavat lähes puolet rahastosta. Näiden lisäksi Focuksesta löytyy myös muita yhtiöitä, joiden palveluille ’stay-at-home’ -taloudessa tulisi olla kysyntää. Grubhub toimittaa ravintolaruokaa suoraan tilaajan kotiovelle ja Baidu palvelee kiinalaisten hakukoneena oletettavasti entiseen tapaan. Niinpä suurin osa HCP Focuksen sijoituksista voidaankin laskea ’stay-at-home’ -yhtiöiksi. Osakekurssien rajusta putoamisesta huolimatta HCP Focus ei ole tullut alas yhtä ikävästi kuin vertailuindeksi tai markkina globaalisti, vaikka rahasto on erittäin keskitetty. ’Stay-at-home’ -taloudesta hyötyvät yhtiöt ovat antaneet rahastolle turvaa pahimman koronapaniikin aikana.

Korona tulee menemään aikanaan ohi ja ihmiskunta tulee tästäkin selviämään. Kuluttajat, jotka ovat olleet tyytyväisiä kotona ollessaan käyttämiinsä palveluihin, todennäköisesti jatkavat niiden parissa. Näistä johtuen HCP Focuksenkin voisi kuvitella nousevan koronakuopasta aiempaa vahvempana.

Pestään käsiä ja pidetään toisistamme huolta!

Pasi Havia
HCP Focus -salkunhoitaja

Voit tilata kaikki HCP:n uutiskirjeet saat tästä. Jos haluat lukea vain HCP Focus -rahaston päivityksiä, voit tilata ne tästä.

Olemme hajauttaneet operaatiomme eri pisteisiin koronaviruksen vuoksi

Koronaviruksen vuoksi olemme HCP:lla siirtyneet etätöihin ja hajauttaneet operaatiomme eri pisteisiin. Vältämme tarpeetonta liikkumista ja yleisötilaisuuksia.

Eilen toimistomme on siirtynyt väistötiloihin Espoon Suvisaaristoon. Osa tiimistä työskentelee sieltä käsin, jotkut kodeistaan ja mökeiltään.

Koska teemme etätyötä myös normaalioloissa, tietojärjestelmämme ja salkunhallintamme ovat suunniteltu siten, että emme ole riippuvaisia Kaapelitehtaan pääkonttorista.

Koronavirus aiheuttaa epävarmuutta myös taloudessa. Kun pörssikurssit sukeltavat maailmanlaajuisesti, sijoitusten hajauttaminen eri omaisuusluokkiin tuo turvaa.

Yrityksemme käteisvarat ovat HCP Black -rahaston kautta hajautettu vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Turvaamme siten taloudellisen jatkuvuutemme poikkeusoloissa.

Tavoitat meidät tavalliseen tapaan puhelimitse, sähköpostitse tai virtuaalitapaamisessa. Tarvittaessa voit pyytää myös henkilökohtaista tapaamista.

Pysytään yhteyksissä ja pidetään huolta itsestämme ja toisista. Toivotaan, että voimme palata normaaliin pian.

HCP Quant 2/2020 -7.39% | Koronaviruksesta taantumaan? | Premier Oil päivitys

Tätä kirjoittaessa maailma näyttää vajonneen äkkijyrkästi yhtä syvään epävarmuuteen, kuin mitä koettiin finanssikriisin yhteydessä. Italiassa pörssi laski päivässä yli 11%, Australiassa yli 7%, Japanissa yli 5%, Ranskassa yli 8% ja Euroopan Euro STOXX 50 kellotti -8.45% lukeman. Yhdysvalloissa S&P 500 indeksi päätti -7.60% laskuun. Aikamoisia päivämuutoksia!

Edellisen sijoittajakirjeen aikaan koronahuolet koskivat lähinnä Aasiaa. Nyt ongelmat ovat levinneet muillekin mantereille. Korkealle hinnoiteltu Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi putosi helmikuussa euroissa -7.54%. Näiltä arvostustasoilta varaa tulla alaspäin on yhä reilusti. S&P Europe 350 Total Return indeksi rysähti kuukaudessa -8.57%. HCP Quantin vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kompuroi euroissa -9.39% edestä. HCP Quant puolestaan laski ”vain” -7.39%, mikä ei kauheasti lohduta, vaikka se onkin selvästi vertailuindeksiä vähemmän. Sen verran karvas helmikuu oli, eikä alkanut maaliskuukaan näytä yhtään helpommalta.


Näkeäkseni koronaviruksella on edellytykset sysätä maailmantalous uuteen taantumaan, sekä jopa lamaan. Itse asiassa vähintään lyhytaikainen taantuma näyttää tällä hetkellä lähes väistämättömältä. Nykymaailmassa tuotantoketjut ovat huomattavasti pidemmät ja monimutkaisemmat kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Järeät toimet koronaviruksen torjunnassa aiheuttaa häiriöitä näihin ketjuihin. Vaikka yrityksen tilauskirjat pullistelisivat voi tilanne olla sellainen, ettei tilattuja tuotteita pystytä valmistamaan tai toimittamaan. Kaikkein nopeiten vaikutukset ovat näkyneet teollisuudenaloilla, joilla on suorat yhteydet ihmisten liikkuvuuteen, kuten lentoyhtiöt ja turismi sen eri muodoissa.

Mitä kauemmin tilanne kestää, sitä vaikeampaa on taloudellisessa mielessä kriisistä selviäminen. Virus aivan aiheellisesti pelottaa ihmisiä. Epävarmuuden ollessa korkealla ihmiset puolestaan lykkäävät isompia hankintoja, kuten auton tai asunnon vaihtamista. Kun kuluttajiien luottamus laskee, myös talouden pyörä hidastuu.

Osalla yrityksistä riittää varastoa, jonka pohjalta valmistaa tuotteita entiseen malliin, mutta tilanteen pitkittyessä ongelmat laajenevat näihinkin yhtiöihin. Ennen pitkää ongelmat rantautuvat reaalimaailmaan. Kahvilanpitäjä Milanossa tuskin kykenee montaakaan kuukautta pitämään pystyssä kahvilaa ilman asiakkaita taikka teknologiayhtiö valmistamaan älypuhelinta, jos ei se saa kaikkia siihen tarvittavia komponentteja. Keskuspankkien välineet auttaa ei saa koronavirusta katoamaan minnekään, mikä tekee asiasta viheliäisen talouden kannalta. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan yli 90% Kiinassa toimivista eurooppalaisista yrityksistä ilmoitti liiketoimintansa kärsivän jo nyt merkittävästi.

Huolestuttavista uutisista huolimatta sijoittajan ei kannata vajota ahdinkoon. Kannattaa muistaa, että siellä missä on haasteita, on myös aina mahdollisuuksia. Etätyöratkaisuja tarjoava ohjelmistoyhtiö tekee nyt todennäköisesti hyvää tulosta, käsidesien tuottajat painavat pitkää päivää ja kasvomaskit revitään käsistä välittämättä hinnasta.

Entä miten Quant? Koska HCP Quant on sijoitettuna osakkeisiin tulee se nyt alaspäin muun markkinan mukana. Salkussa olevat yhtiöt ovat kuitenkin selvästi keskimääräistä edullisemmin hinnoiteltu, joten on hyvinkin mahdollista, että rahasto selviää myrskystä hieman pienemmin vaurioin. Voisi olettaa, että jo valmiiksi halvaksi hinnoitellussa yhtiössä on vähemmän joustovaraa alaspäin kuin korkeaan arvostustasoon puhalletussa ”tulevaisuuslupauksessa”. Nyt käsillä oleva turbulenssi voi hyvinkin olla sellainen markkinamuutoksen aikaansaava voima, jossa arvosijoittaminen alkaisi uudestaan toimimaan. Monesti tällaiseen muutokseen on vaadittu varsin voimakas rysähdys, kuten finanssikriisi ja IT-kuplan puhkeaminen. Mutta sitä ennen on maltettava istua hississä alaspäin alimpaan kerrokseen asti. Tämä onneksi tapahtuu huomattavasti vikkelämmin kuin markkinarappusten kiipeäminen ylöspäin.


HCP Quant rahasto on perjantaina myynyt pois edellisessä sijoittajakirjeessä maininitsemani Premier Oil sijoituksen. Venäjä päätti perjantaina irtaantua Opec-maiden sopimuksesta ja sitä seurasi viikonloppuna Saudi-Arabian ilmoitus leikata raakaöljyn hintaa. Hinnanleikkaus on suurin 20 vuoteen. Näiden seurauksena öljyn hinta romahti noin 30%. Premier Oil putosi tämän seurauksena maanantaina yli 57%. Perjantain myynti perustui stop-lossiin ja voisi sanoa, että tällä kertaa se ajoittui onnekkaasti ennen historiallista öljyn hinnanpudotusta.


Lopuksi muistutus lähestyvästä merkintäpäivästä. Olemme auki uusille sijoituksille maaliskuun ajan. Nykyisessä epävakaassa tilanteessa kehoitan tutustumaan HCP Black -rahastoon. Jos tuntuu, että osakkeet ovat tällä hetkellä liian riskisiä, eikä koroistakaan ole oikein tuottoja odotettavissa, niin kenties Blackin kaltaisesta sijoitusstrategiasta löytää tarvitsemaansa turvaa. Rahasto on sijoitettuna hyvin defensiivisesti. Merkinnän voit tehdä tuttuun tapaan sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään tiistaina 31. päivä maaliskuuta kello 16 mennessä.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“This too shall pass.”
– Persialainen sanonta

Put on those dancing shoes

Dancing alone is hard, but the more people join the easier it gets to catch the rhythm. When everyone is dancing it is almost awkward not to be moving along.

So, what is the point of being B Certified? It is to get a reason to face the music and dance.

The B Night Feb 2020 edition at The Shortcut HQ

Getting B certified is not a goal in itself. Certification only goes to show that you have been on the right track. The real journey begins from there.

In the B Impact Assessment, we at HCP received 97.8 points out of 200. So, there is plenty of room for improvement.

However, we have started the dance.

Say, 20 years from now we might look back and think “what on earth were we working so hard on back then?” It might be, that stakeholder capitalism and sustainable business models have become a new norm and there is no need for B Certification anymore.

Well, then our work today would have served its purpose.

The point of becoming a B Corp is not to be certified and stop there. It is to get you moving to the grooving while getting some support from others on the dancefloor.

So, why won’t you put on those dancing shoes and join the B Corp community: Finland (group on LinkedIn).

Nille Skalts from B Lab

Peter Michel Heilmann from fellow B Corp Circolaris

By recruiting stars your team can be the whole universe

Say hello to HCP’s Analyst/Institutional Sales Anthony Simola

Quite exactly a year ago, I met Anthony Simola, who was looking for his first job in finance. He had seen me speak at Sijoitus Summit in 2016 and some three years later he announced that he wishes to work with us in analyzing stocks. He had been investing money for some years and his strategy was well-documented since day one. What was there not to like.

I soon learned that this confident young man is not lacking in identity nor maturity. He also had the most critical characteristic that we treasure. That being integrity. My own findings got backed up by a letter of recommendation from Columbia University.

Anthony Simola at the Cable Factory in Helsinki

As with any profession, the practitioner becomes very fast in evaluating a talent. I had a feeling that with Anthony there was plenty. He has gone through education with the best possible track record: IB high school in Finland, then Vanderbilt and Columbia University in New York right after.

There was more, however. Soon I learned that he had written and published a book in 2015 at the age of 22.

Anthony had first studied in depth what thinking actually is and what one can do to enhance it before even considering a specific topic in which to apply it. I had to like his approach!

So, now I knew that I was dealing with a real talent. Anthony demonstrated an understanding of topics and constructs that – even if not being rocket science– was something that could not be explained only by his academic studies.

I asked him to name the very core literature that he builds his understanding on. He replied with a list of 50+ names of authors that he has read in the last few years – all of them classics in mostly Western philosophy, psychology, history, economics, politics, and fiction.

Now my formal reasoning could easily catch up with what my gut feeling had told me. Anthony is remarkably knowledgeable and also dead set on acquiring exceptional skills in investing money. Hiring him was not only an easy decision – it was a no-brainer.

The dream team

”At HCP we get joy from the wide diversity of our team. As the dream team in Star Wars, it is totally impossible to get us marching synchronic, but when the golden robot, young man, and a computer on wheels meet at the same point looking at the same challenge with the same powerful mission to solve it, things do happen as in a pre-choreographed state of trance.”

This is how I described the dream team in a foreword to dear then HCP crewmate Pekka Puustinen’s book Financial Service Logic: In the Revolution of Exchange in Banking and Insurance (2015).

The idea is to have a maximally diversified team so that each and everyone can use their specific skill as a superpower for common good. In this group, the normative definition of normal becomes very lax as the standard deviation in different features in our team is big. No one really is the odd one out.

Why should you be only one star if you can be the whole universe

We live by this phrase that a famous conductor once told me. What he meant is that even if you have a special talent you still don’t want to be defined only by this single feature. We want to have a rich life and be so much more!

I’ve had Anthony Simola in our team now for a year. He has worked for institutional sales while further developing his skills in stock analysis. I will make sure Anthony has the best possible mother’s milk to further grow in this business and I look forward to him taking more responsibility at HCP. We will also make sure he will have such a blast working together and alongside with the dream team and the whole #HCPSPIRIT community.

For me, once again as with all of my dear crewmates it is my privilege and pleasure to get to be Anthony’s jungle guide.

HCP Focus on maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto

BarclayHedge on rankannut Suomalaisen HCP Focus –sijoitusrahaston  maailman seitsemänneksi parhaaksi rahastoksi omassa kategoriassaan (long-only equity hedge-rahastot).

Katso: Barclay managed funds report 3Q 19”, sivu 6).

Raportti

Barclay Managed Funds Report (alla: “Raportti”) on Yhdysvaltalaisen BarclayHedge –nimisen konsulttiyhtiön vuosineljänneksittäin julkaisema raportti joka sisältää ranking-listoja ja tuottotilastoja kansainvälisistä hedge ja CTA –rahastoista. (Huomio. BarclayHedge –yhtiöllä ei ole yhteyksiä Barclays pankkiin.) Tuorein julkaistu raportti on 3Q 2019, joka julkaistiin 10.12.2019.

Raportissa 21 eri kategorian 10 parhaat rahastot on rankattu niiden 3 tai 5 vuoden tuottojen perusteella (kategoriasta riippuen).

Raporttiin kelpuutetaan rahastoja jotka täyttävät minimikriteerit koskien tuottohistoriaa (vähintään 3 vuotta) sekä kokoa (asiakasvarat (”AUM”) vähintään 10 $M).

Yhteensä 4.536 rahastoa kelpuutettiin tuoreimpaan Raporttiin, eli se kattaa valtaosan kaikista maailman hedge-rahastoista.

HCP Focus (alla: ”Rahasto”) on suomalaisen Helsinki Capital Partners -yhtiön (alla: “HCP”) hallinnoima, globaali long-only osakerahasto. Rahasto on Suomen Sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto, jotka kansainvälisen taksonomian mukaisesti luokitellaan hedge-rahastoiksi.

Raportissa HCP Focus löytyy kategoriasta “Equity Long Only”. Tämä kategoria sisältää yhteensä 376 rahastoa.

Tuotto ja listaus

Kolmen vuoden vertailujaksolla 1.10.2016 – 30.9.2019 Rahasto tuotti keskimäärin 17,21 % per annum. Tämä tarkoittaa, että kokonaistuotto oli 60 %.

Rahasto on tällä hetkellä rankattu sijalle 7 kategoriassa joka sisältää yhteensä 376 rahastoa. Tämä tarkoittaa, että Rahasto on tuottanut paremmin kuin 98 % kilpailijoistaan.

Tasaista huipputuottoa

HCP Focus rahasto perustettiin 30.11.2012. Näin ollen rahasto on ollut kelvokas listaamiseen 1Q 2016 –raportista lähtien.  Viimeisin julkaistu Raportti on 3Q 2019. Näin ollen Rahasto on tähän saakka ollut kelvokas listaamiseen yhteensä 15 kertaa.

Jaksolla 1.1.2016 – 30.9.2019 HCP Focus ylsi Top-10 -listalle seuraavasti:

 • 1Q 2016 – sija: 8
 • 2Q 2016 – sija: 4
 • 3Q 2016 – sija: 5
 • 4Q 2016 – (ei Top-10 -listalla)
 • 1Q 2017 – sija: 7
 • 2Q 2017 – sija: 5
 • 3Q 2017 – sija: 7
 • 4Q 2017 – sija: 8
 • 1Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
 • 2Q 2018 – sija: 5
 • 3Q 2018 – sija: 3
 • 4Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
 • 1Q 2019 – sija: 1
 • 2Q 2019 – sija: 3
 • 3Q 2019 – sija: 7

Tällä 15 vuosineljänneksestä koostuvalla jaksolla HCP Focus ylsi Top-10 -listalle yhteensä 12 kertaa. Yksikään toinen rahasto ei yltänyt Top-10 -listalle näin monta kertaa!

HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19

HCP Focus vs kilpailijat

Muita kiinnostavia tilastoja koskien BarclayHedge “Equity Long Only” Top-10 -listaa. 15 vuosineljänneksen jaksolla 1.1.2016 – 30.9.2019:

 • yhteensä 60 rahastoa ylsivät Top-10 –listalle vähintään kerran.
 • reilu puolet (34/60 rahastoa, eli 57 %) näistä rahastoista onnistui tekemään sen enemmän kuin yhden kerran.
 • yksi neljästä (15/60 rahastoa, eli 25 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin kaksi kertaa.
 • noin yksi kymmenestä (7/60 rahastoa, eli 12 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin 5 kertaa.
 • vain yksi ainoa rahasto – HCP Focus – onnistui pääsemään Top-10 –listalle enemmän kuin 8 kertaa!

(Nämä tilastot on visualisoitu oheen liitetyssä dokumentissa: “HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19”.)

Vanhemmat Raportit voi ladata täältä: https://www.barclayhedge.com/rankings-awards/barclay-managed-funds-report/

(Lataaminen on ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymisen)

Rahaston kotisivut: https://www.hcp.fi/hcp-focus/

Lisätietoja: Jo Iwasaki (sijoittajasuhteet), HCP. Yhteystiedot: https://www.hcp.fi/jo-iwasaki/

Rahasto on auki merkinnöille neljä kertaa vuodessa. Merkinnät: https://www.hcp.fi/rahastomerkinta/

Tuoreita artikkeleita:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-16/one-of-world-s-top-15-fund-managers-reveals-his-next-top-picks

https://hedgenordic.com/2019/04/unorthodox-value-approach-from-hcp-focus/

https://hedgenordic.com/wp-content/uploads/2019/10/HN_EquityReport_2019.pdf

https://www.talouselama.fi/uutiset/helsinkilaisrahasto-on-ollut-viime-vuosina-yksi-maailman-tuottoisimmista-rahastoista-mutta-se-jai-pitkaan-monilta-huomaamatta-salkun-salaaminen-verotti-palkintokaappia/7029bad8-430c-42ab-b160-c4b717b175d6

https://www.talouselama.fi/uutiset/salkunhoitaja-pysyttaytyminen-poissa-markkinoilta-on-kuin-kasinonpitaja-sulkisi-ovet-siksi-etta-on-huono-fiilis/86df6cc1-010d-4dc0-b5de-5c7d0a2d9205

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hcp-focus-kansainvalisessa-vertailussa-sarjansa-paras/d9d16752-cec6-4c63-8633-e03204c3cd72

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/hcp-focuksen-salkunhoitaja-ernst-gronblom-nakymiinsa-verrattuna-voittajayhtiot-ovat-aliarvostettuja/e08f217d-72e5-4f81-a480-c6da45458934

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/hcp-focus-rahasto-kansainvalisessa-vertailussa-sarjansa-paras/384167df-59d2-4daa-93cb-35064ab1ed46

 

HCP Quant 1/2020 -5.87% | Koronaviruksen teurastama tammiralli | Premier Oil PLC

Tammikuu alkoi osakemarkkinoilla iloisissa merkeissä, mutta se päättyi aivan toisenlaisissa tunnelmissa koronaviruksen säikäytettyä ihmiset ympäri maapallon. HCP Quant tuli tammikuussa alas -5.87% ja vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return euroissa -2.46%. S&P 500 Total Return indeksi tuntuu olevan irti reaalimaailmasta ja nousi euroissa +1.28%. Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi puolestaan laski -1.26%.

HCP Quantin ja vertailuindeksin kehitys tammikuussa 2020.

HCP Quant kehittyi suotuisasti ennenkuin koronavirushuolet nousivat pinnalle. Yhdysvaltojen kauppasopu Kiinan kanssa antoi pitkästä aikaa myötätuulta purjeisiin, kuten myös perinteinen pienyhtiöiden tammiralli pörssissä. HCP Quant nousi vertailuindeksiä voimakkaammin, kunnes huonot uutiset viruksesta lähtivät leviämään kulovalkean tavoin. Liekö kohtalon ivaa vai mitä sitten lie, että kiinalaisia osakkeita lyödään nyt kerta toisensa jälkeen.

Kiinan Wuhanista leviämään lähtenyt koronavirus sulki pörssin tavanomaista pidemmäksi aikaa. Pörssi sulkeutui viettämään kiinalaista uuttavuotta 23. päivä tammikuuta, mutta avautui uudelleen vasta 3. helmikuuta. Ennen avausta Kiinan keskuspankki marssi pelastajaksi paikalle laskemalla korkoa, lisäämällä likviditeettiä sekä asettamalla kaupankäynnin rajoitteita. Toimenpiteistä huolimatta muun muassa Kiinan CSI 300 indeksi upposi euroissa -9.45% edestä edelliseen closeen ja Shenzhen Small & Medium Enterprises indeksi -10.18%. Ilman valtion toimenpiteitä näkymä olisi ollut lohduttomampi.

Nyt helmikuun puolella tilanne näyttää rauhoittumisen merkkejä ja kurssit ovatkin kirineet maltillisesti ylöspäin.


Tammikuun aikana selvisi, että yhdessä HCP Quantin sijoituksessa on meneillään erikoistilanne. Premier Oil PLC ilmoitti 7. päivä tammikuuta lainojensa uudelleenjärjestelystä. Tämä sinkosi osakkeen yli 16% nousuun. Nousun taustalla on erikoinen short squeeze tilanne. Asia Research & Capital Management (ARCM) on yksi yhtiön osakkeen suurimpia lyhyeksimyyjiä. Se mikä tekee tilanteen mielenkiintoiseksi on se, että he omistavat myös Premier Oilin velkakirjoja. Eikä siinä vielä kaikki. He ovat olleet hyvin hiljaa siitä, että heillä on myös iso lyhyeksi myyty positio yhtiössä. ARCM velkakirjojen haltijana vastustaa lainojen uudelleenjärjestelyä, mikä haiskahtaa vahvasti siltä, että heidän intresseissä on enemmänkin osakkeen hinnan painaminen alaspäin.

16. tammikuuta Premier Oil tiedotti, että heillä on velkojien tuki, sekä tuomioistuimen hyväksyntä toimenpiteelle. Tästä suivaantuneena ARCM perusti internettiin arcm-premieroilscheme sivuston. Tämän jälkeen koronavirushuolet levisivät markkinoille, minkä seurauksena öljyn hinta kääntyi tuntuvaan laskuun. Premier Oilin osake seurasi perässä. Osakkeen hinta onkin nyt painunut samalle tasolle kuin ennen 7. päivän tiedotetta. ARCM yrittää työntää kapuloita rattaisiin sen minkä ehtii. Mikäli öljyn hinta lähtee toipumaan ja ARCM jää alakynteen voi edessä olla vielä toinen puristus ylöspäin. Maailman kriisitilanne puolestaan edesauttaa ARCM:n tavoitteita tällä hetkellä.Maailmassa tuntuu nyt myrskyävän tavanomaista enemmän. Sijoittajan kannattaa pitää menossa päänsä kylmänä, eikä ryhtyä suin päin erilaisiin liikkeisiin. Mikäli viimeaikaiset tapahtumat aiheuttavat vatsassa epämukavaa tunnetta on se merkki liian kovasta riskitasosta. Silloin riskin laskeminen on perusteltua. Muussa tapauksessa on parempi keskittyä rauhallisesti omaan sijoitustoimintaan ja pidättäytyä ylimääräisestä poukkoilusta.

Hiljaa hyvä tulee.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”There is danger in everything we do.”
Laura Huxley