MONIMUOTOISUUS

#HCPSPIRIT Bruno Maximus, Tallinn Winter Olympik 2017

Moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Se arvostaa ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista ja kaikkien sidosryhmiensä tarpeita sekä johtaa toimintaansa tuloksellisesti. Monimuotoisuussitoumus sisältää sosiaalisen vastuullisuuden – reilun ja osallistavan työyhteisön, asiakaslähtöisyyden, hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan sekä oikeudenmukaisen johtamisen – periaatteet.

Allekirjoittamalla tämän sitoumuksen lupaamme kehittää johtamista ja palvelukäytäntöjä omassa organisaatiossamme, mikä myös vahvistaa mainettamme vastuullisena toimijana.

TARJOAMME YHDENVERTAISIA MAHDOLLISUUKSIA

Takaamme yhdenvertaisen kohtelun ja mahdollisuudet henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

TUNNISTAMME JA HYÖDYNNÄMME YKSILÖLLISTÄ OSAAMISTA JA TARPEITA

Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä: rakennamme kaikkia kunnioittavaa, oikeudenmukaista ja luottamukseen perustuvaa toiminta- ja palvelukulttuuria. Luomme sellaiset toimintatavat ja olosuhteet, joissa jokainen työntekijä voi käyttää osaamistaan ja voida hyvin, ja joissa jokainen asiakas saa tarvitsemaansa palvelua. Näin yksilön erilaisuuden ja potentiaalisuuden tunnistaen voimme parantaa toimintakykyämme.

JOHDAMME OIKEUDENMUKAISESTI HENKILÖSTÖÄ JA ASIAKKUUKSIA

Määrittelemme monimuotoisuustyön tavoitteet ja sovimme toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Arvioimme ja kehitämme toimintatapojemme yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme vastata toimintaympäristön muutoksiin. Työntekijämme voivat käyttää kykyjään ja taitojaan täysimääräisesti. Kehitämme tuotteidemme ja palveluidemme saatavuutta ja saavutettavuutta. Näin organisaatiomme voi lisätä kilpailukykyään ja tuloksellisuuttaan.

VIESTIMME TAVOITTEISTAMME JA SAAVUTUKSISTAMME

Huomioimme monimuotoisuussitoumuksen organisaatiomme kaikessa viestinnässä, ja viestimme henkilöstölle sekä kaikille sidosryhmille avoimesti ja selkeästi edistymisestämme ja tavoitteistamme. Vastuu tämän sitoumuksen toteutuksesta kuuluu jokaiselle organisaatiossamme työskentelevälle.

Helsingissä 20. lokakuuta 2016

HELSINKI CAPITAL PARTNERS


Elias Koski, Compliance Officer