Tämän laskurin avulla on mahdollista arvioida sijoitusvarallisuuden kertymistä ja riittävyyttä. Laskuri piirtää kolme eri viivaa. Sininen viiva kuvaa oletettua varallisuuden kehitystä. Punainen viiva kuvaa tilannetta, jossa varallisuuden määrä kehittyy 95 %:n todennäköisyydellä viivaa suuremmaksi ja 5 %:n todennäköisyydellä tätä pienemmäksi. Vastaavasti vihreä viiva kuvaa tilannetta, jossa 95 %:n todennäköisyydellä varallisuutta kehittyy viivan osoittamaa määrää vähemmän ja 5 %:n todennäköisyydellä tätä enemmän. Kokonaisuutena sijoitusvarallisuus jää 90 %:n todennäköisyydellä vihreän ja punaisen viivan väliin, sinisen viivan kuvatessa oletettua kertymää.

Laskuri arvioi sijoitusvarallisuuden kertymää huomioiden alkupääoman ja jaksottaiset pääoman lisäykset tai nostot. Jaksottaiset lisäykset syötetään positiivisena lukuna ja nostot negatiivisena. Jakson pituudeksi voi valita kuukauden, kvartaalin tai vuoden. Riskin mittarina toimii vuotuinen tuottojen arvonheilunta (volatiliteetti), joka määrittää, kuinka suuri mahdollinen vaihteluväli tulevilla tuotoilla on. Tuottoa mitataan geometrisen tuotto-odotuksen avulla. Laskuri antaa HCP:n rahastoille valmiit arviot tuotolle ja volatiliteetille, mutta voit syöttää halutessasi myös omat luvut.

Laskuria on mahdollista käyttää muun muassa taloudellisen tavoitteen saavuttamiseen kuluvan ajan arvioimiseen. Jos tavoitteena on esimerkiksi säästää tietty summa, voi laskurin avulla arvioida, kauanko sen saavuttamiseen menisi sijoittaen johonkin HCP:n rahastoista. Toinen käytännön esimerkki on eläköityminen sijoitusvarallisuuden turvin. Tällöin sijoittaja voi arvioida, kuinka suuria summia sijoitusvarallisuudesta voi nostaa ilman, että rahat loppuvat kesken.

 
 
 
Laske