28.6.2016 Tommi Kemppainen

Talk the talk – walk the walk

Hur mycket är mycket skuld?
Beggar Thy Neighbour – helhetsbilden av överskuldsättning och protektionistisk handelspolitik

Under det senaste kvartalet har man kunnat observera en stor mängd skriverier gällande världsekonomins historiska läge i relation till den globalt massiva skuldsättningen som råder för tillfället. Situationen är till den del snedvriden att det tills vidare dock går att observera ytterst lite skyddsaktiviteter mot risker som baserar sig på denna marknadsanalys (mer om den historiska marknadssituationen här: http://hcpbkp.wpengine.com/sv/hur-mycket-ar-mycket-skuld/).

Konkret har jag minskat allokeringen på aktier i HCP Black fonden från 54 % till 12 % och likväl placeringarna i obligationer från 23 % till 2 %. Obligationer är även utsatta för de risker som rådande situation medför eftersom ett botmedel mot den globala överskuldsättningen är avskrivning av de överskuldsattas skulder. För obligationer som placeringsobjekt betyder detta en nedskärning av det nominella värdet på obligationerna och därmed ett fallande värde. I förhållande till finansbranschens traditionella diversifierade portfölj där 50 % är placerat i aktier och 50 % i obligationer är motsvarande andelar 12 % respektive 2 % i HCP Black fonden.

Från idé till handling

Orsaker till att marknadsanalysen gällande höga risknivåer på marknaden inte förvandlas till förändringar i allokeringar genom hela finansbranschen är säkert många, men en orsak skulle jag uppskatta större än andra. Det är nämligen så, att traditionella placeringsobjekt som aktier och obligationer är något som bankirfirmor och banker samt förmögenhetsförvaltare traditionellt har bjudit. Denna norm går att observera redan genom att se på det faktum att det finns över 300.000 fonder i världen varav endast knappa 10.000 erbjuder en möjlighet att investera med en betydligt bredare diversifiering än de traditionella aktierna och obligationerna. HCP Black är bland dessa 10.000 fonder en av de 669 fonder som tillhör kategorin multi-strategi. Denna strategi möjliggör den uttryckligen för denna kategori typiska förändringar i allokeringar enligt rådande konjunkturläge. För tillfället är 77 % av HCP Black fonden placerat i placeringsobjekt som skyddar mot svåra konjunkturlägen.

Hur mycket är mycket skuld?
Beggar Thy Neighbour – helhetsbilden av överskuldsättning och protektionistisk handelspolitik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *