17.10.2017 Tommi Kemppainen

Uppdatering: Försäkringsstrategin

Beggar Thy Neighbour – helhetsbilden av överskuldsättning och protektionistisk handelspolitik
Why is HCP Black Portfolio Strategy Defensive? 

Under det gångna året har vi vittnat kraftiga orkaner samt jordbävningar. HCP Black fonden har en försäkringsstrategi i fem placeringsobjekt där man bär just denna av konjunkturer oberoende risk. Mest påverkades HCP Black fonden av orkanerna Harvey, Irma och Maria samt av jordbävningen i Mexiko. Av dessa placeringsobjekt föll den som klarade sig bäst 2,7 % och den som klarade sig sämst 12 %. På HCP Black fondens värde har detta realiserats med -3,1%. Gällande val av placeringsobjekt kan man vara nöjd då de mest drabbade försäkringsstrategierna led av en förlust på över 19%, sannolikt på grund av en mindre paranoid riskförvaltning.

I dessa strategier bär man traditionellt risk för möjliga naturkatastrofer ett år i taget. Vid prissättningen av försäkringar beaktar man att det för tillfället sker fler naturkatastrofer än det skett under den tiden som man fört en heltäckande statistik. På kort sikt har alltså klimatförändringen beaktats i denna placering. På ett längre perspektiv, dvs. över ett år, tar placeringen ingen ställning till klimatförändringen då avtalen i regel är under ett år långa.

Varför äga något så riskfyllt? Varför allokera pengar till objekt som dessa? Med dessa placeringar minskas helhetsrisken i HCP Black fonden. Försäkringarna är en konjunkturneutral placering som innehåller risker, men endast sådana som inte har någon korrelation till konjunkturscyklar. Sålunda har fonden något som man kan sträva till att sälja med vinst även då aktiemarknaden rasat, för att sedan kunna köpa objekt av placeringsslag med hög avkastningspotential (aktier) till ett billigt pris.

Försäkringsstrategi hör till alternativa placeringsslag och har inom denna kategori två sällsynta specialdrag: placeringens bruttoavkastning är känd i förväg och siktar på en årlig avkastning på 9% (brutto över riskfri ränta) samt att placeringens risk inte på något sätt är hänförlig till ekonomiska konjunkturer. Efter realiserade naturkatastrofer har årsavkastningen varit 5.4% (med realiserade naturkatastrofer beaktade). Som repetition ännu den färskaste marknadsöverblicken, där bakgrunder till aktiemarknadens (och även skuldebrevsmarknadens) aktuella utmaningar och balansgång mellan recession och uppgång. Förutom denna för oss sedan tiotals år bekanta konjunkturcykel överskuggas världen av slutet på en historiskt lång cykel av skuldsättning. Detta kan leda även till en global depression. På grund av dessa orsaker är det i mitt tycke välbegrundat att förbereda sig genom konjunkturneutrala placeringar. Det är bra att påminna sig själv om att börser vid recession kan falla exempelvis 50% och under den globala recessionen 1929-1932 var raset till och med 89%. En global recession är inte sannolik men ifall en sådan skulle realiseras, skulle följderna vara så enorma att det genom konjunkturneutrala placeringar är skäligt att förbereda sig.

Behovet av denna slags placeringsstrategi förstärks även av det faktum, att det fortfarande råder ett brist på kapital i världen, som kan bära en risk av denna natur. I rika industriländer har vi redan råd till att skaffa oss själva försäkringar men flera utvecklingsländer är fortfarande utan skydd. Med andra ord är världen fortfarande underfösäkrad för naturkatastrofer och därmed är placering i detta för sin del en samhällsnyttig påverkande investering (s.k. impact investing).

I grafen nedan finns information om ett av HCP Black fondens placeringsobjekt (i grafen försäkringsstrategin: insurance linked securities (ILS)). Denna förmögenhetsförvaltare har i placeringar över USD 10 miljarder och arbetar tillsammans med 150 kollegor. Detta specifika placeringsobjekt har jag valt ur denna placeringskategori speciellt på grund av att de hållit på länge och fortsättningsvis utvecklat kvaliteten på deras verksamhet. Av deras aktuella konkurrenter har endast 7% varit med från tiden av 9/11 terroristattackerna, 17% har erfarenhet av den exceptionellt radikala orkansäsongen 2005 och 26% genomgått finanskrisen 2007-2009. Att framgångsrikt överleva dessa svåra tider som vi också vittnar för tillfället är det som bevisar kvalitet. Dessutom ägs förmögenhetsförvaltningsbolaget över 50% av dess operativa team.

HCP Black fondens förlust på -3.1% svider men är inte oerhörd. Groparna i grafen hör till den burna risken. Även då man beaktar dessa har avkastningen varit bra i förhållande till risken, speciellt då denna slags placering som konjunkturneutral är fullständigt oberoende från möjliga börsras. För ett annat placeringsobjekt i HCP Black illustreras nedan en modell där sannolikhetsfördelningen räknats för en typisk placerings nettoavkastning. Även här kan man se att man i regel kan förvänta sig en nettoavkastning (i grönt) och till den röda risken tillhör osannolika men möjliga förluster som emellanåt realiseras.

Vi är i samma båt med er och i HCP Black fonden har vi placerat hela vårt bolags lågkonjunktur- samt recessionsbuffert. Vi hoppas för världsekonomins samt ordningens del för det bästa och samtidigt förbereder vi oss även för annorlunda utvecklingar. I denna förberedelse är vi inte mera alldeles ensamma och här kan ni läsa en annan finländares text om ämnet med temat ”In just four trading days, the Dow lost 25 % of its value” (en längre version med siffror hittar ni härifrån). Som avslutning för denna uppdatering konstaterar jag ännu att en placering i försäkringsstrategin enligt mitt bästa omdöme fortfarande idag är minst lika motiverat som tidigare, och gällande placeringsobjekten i denna strategi är jag nöjd med kvaliteten på de objekt jag valt. De naturkatastofer som nu realiserats har i själva verket ökat på efterfrågan på försäkringar och för sin del säkert skrämt en del av de placerare som funderat på att hämta sitt kapital till denna placeringskategori. Då vi ser framåt kan vi med andra ord förvänta oss en högre kompensation (bruttoavkastning) och de realiserade naturkatastroferna ökar inte på sannolikheten på framtida naturkatastrofer (risken ökade inte på grund av händelserna).

Som repetition ännu min syn på markanden som är samma som jag kom fram till i mars 2016:

Det sägs att det för en långtidssjuk är en lättnad att slutligen få höra en diagnos – även om diagnosen är allvarlig. Själv har jag plågats av något med det ekonomiska läget redan i fyra år. Nu är min diagnos äntligen klar: mängden skuld samt den nyligen uppnådda nollräntan. Även om möjliga följder kan vara förödande, känner jag en lättnad av något slag då sjukdomens art klarnat sig.

Från denna text kan man börja och gå framåt en text i taget till idag. Även i framtiden publicerar jag uppdateringar då det finns något anmärkningsvärt att berätta om.

 

Beggar Thy Neighbour – helhetsbilden av överskuldsättning och protektionistisk handelspolitik
Why is HCP Black Portfolio Strategy Defensive? 
Tagged:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *