19.3.2020 Eugeniu Guzun

Inga gissningslekar

2018: the First Year of Falling Markets
It is a long and never-ending race

Centralbankernas förmåga att vända en konjunkturnedgång tycks begränsad när den globala ekonomin närmar sig slutet inom såväl de kort- som långsiktiga cyklerna. ”Då räntorna har sänkts till noll eller till och med ännu mer har maximala insatser redan genomförts som belastar alla – regeringar, företag och individer – upp till det högsta skuldbeloppet”, varnar Tommi Kemppainen (bilden), VD för den finska kapitalförvaltaren Helsinki Capital Partners.

Tommi på Kabelfabriken

Tommi Kemppainen på Kabelfabriken

”Många marknadsaktörer är väl förtrogna med den kortsiktigare varianten. Däremot tycks extremt få känna till att den mycket längre skuldcykeln närmar sig slutet”, fortsätter Kemppainen. En hög skuldsättning i många utvecklade länder i förening med åldrande befolkningar utgör en betydande risk både för ländernas ekonomier och för den globala ekonomin i sin helhet. När arbetsstyrkan krymper av åldersskäl och allt färre bidrar till ekonomisk tillväxt finns ingen patentlösning på hur tillväxten kan stimuleras och skulderna regleras. ”Om arbetsstyrkan minskar kan bruttonationalprodukten inte öka på naturlig väg”, förklarar Kemppainen. Förmågan att betala av skulder minskar följaktligen genom demografiska förändringar och den dämpade produktivitetstillväxten.

Stötestenen för investerare är faktiskt att återvända till grunderna i den globala ekonomin och förstå att en stor del av BNP-tillväxten under det senaste decenniet är artificiell i så måtto att tillväxten skapades genom att låna mer pengar.

Enligt Kemppainen står större industriländer ”nu inför samma fenomen som Japan har brottats med under de tre senaste decennierna”. Den penningpolitiska expansionen efter finanskrisen 2008 saknar motstycke och drev fram vad som nu betraktas som en sund ekonomisk tillväxt.  ”Stötestenen för investerare är faktiskt att återvända till grunderna i den globala ekonomin och förstå att en stor del av BNP-tillväxten under det senaste decenniet är artificiell i så måtto att tillväxten skapades genom att låna mer pengar.”

HCP Black har positionerats för att skydda kapital mot effekterna av en potentiell depression.

Kreditexpansion spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt genom att öka skuldbeloppen i systemet. När skuldcykeln så småningom inverterar kommer lägre kreditnivåer att leda till minskad konsumtion och lägre investeringar medan ekonomier tappar fart. HCP Black, en flerfondsstrategi med mångsidiga tillgångar som investerar inom ett brett utbud av icke-korrelerade alternativa tillgångar, ”har positionerats för att skydda kapital mot effekterna av en potentiell depression”.

Lite av varje

Kemppainen har placerat HCP Blacks förvaltade tillgångar i en utvald grupp av alternativa investeringar, där endast en liten mängd avsatts för aktier genom investeringar i de två andra renodlat långa aktiefonderna inom ramen för Helsinki Capital Partners: HCP Focus och HCP Quant. På frågan om de mest lockande tillgångarna från risk-/avkastningssynpunkt svarar Kemppainen att ”inget av alternativen är ett självklart val, då exakt vartenda ett uppvisar risk”.

Som skydd mot en potentiell eller rentav nära förestående konjunkturnedgång vill vi upprätthålla en mängd olika alternativ som inte drabbas av samma problem exakt samtidigt.

Som skydd mot en potentiell eller rentav nära förestående konjunkturnedgång ”vill vi upprätthålla en mängd olika alternativ som inte drabbas av samma problem exakt samtidigt”, förklarar han. ”Detta är centralt i min aktiva diversifiering.” I slutet av 2019 hade HCP Black ca 27 procent av sina förvaltade tillgångar i trendföljande strategier, 26 procent var investerade i försäkringsrelaterade värdepapper, 11 procent i fast egendom och 10 procent i fysiskt backat guld. Övriga tillgångar var investerade i HCP Focus, HCP Quant, silver, tail-hedge samt särskilda situationsstrategier för aktier.

”I stället för att eftersträva exponering mot så många alternativa tillgångar som möjligt, är vårt fokus att analysera grunderna i varje tillgång för att välja investeringar som är så olika varandra som möjligt”, förklarar Kemppainen. ”Mot bakgrund av riskfaktorerna i dagens värld och sårbarheten hos det ekonomiska systemet och individuella ekonomier, är det klokt att allokera kapital till några realtillgångar med visst positivt värde. Det gäller oavsett vad som kommer att ske.”

Institutionella investerare utnyttjar trendföljande strategier som ett verktyg för att nå ”Crisis Alpha” under turbulenta perioder. Även HCP Black har investerat omkring en fjärdedel av sina tillgångar i den här typen av strategier. Kemppainen förklarar den relativt höga exponeringen mot trendföljande strategier med att ”finansiella tillgångar rör sig per automatik närmast i samma riktning under långa tidsperioder vid finanskriser oavsett slag”. Emellertid bör investerare inte förvänta sig en smidig resa från trendföljare, varnar Kemppainen.

”På snabbt sjunkande marknader brukar trendföljare inte leverera goda prestationer i fasens inledning. Däremot kommer trendföljande strategier att generera god avkastning i takt med att trenderna blir alltmer etablerade”, förklarar Kemppainen. ”Detsamma gäller för guld”, tillägger han. När centralbanker över hela världen vill införa stimulerande åtgärder för att balansera eventuella avmattningsrisker kvarstår haussen avseende guld. ”Det finns gott om frågetecken beträffande i stort sett samtliga valutor överallt”, förklarar Kemppainen och tillägger att ”det är möjligt att guld kommer att lyckas riktigt bra”.

Det som tilltalar är den kombinerade allokeringen som upprätthålls av HCP Black, inte en viss tillgångsklass.

Dock understryker Kemppainen att ”det som tilltalar är den kombinerade allokeringen som upprätthålls av HCP Black, inte en viss tillgångsklass”.  Han betonar att hans metod för kapitalfördelning inte är någon gissningslek.  ”Att spekulera om lågkonjunkturens utveckling eller hur finansmarknader kommer att reagera är verkligen svårt. Jag är inte rustad för att förutsäga den närmaste framtiden”, medger Kemppainen. ”Men jag inser grundorsaken till problemen i den globala ekonomin, förstår att ekonomin är bräcklig och gör mitt bästa för att positionera HCP Black på ett klokt och adekvat sätt.” Helsinki Capital Partners VD fortsätter med att ”HCP Blacks nuvarande fördelning är den bästa investeringsmetoden jag känner till vid oro inför en lågkonjunktur, depression och i slutet av en lång skuldcykel”.

Invertera. Alltid

I stället för att leta efter guldkornen bland de alternativa investeringarna börjar Kemppainen från motsatta hållet. Han försöker hitta och undvika de minst attraktiva investeringsmöjligheterna. ”Jag menar att de minst tilltalande möjligheterna avseende risk/avkastning finns i aktier och obligationer”, påpekar Kemppainen. ”Vilka värderingsmätningar jag än studerar förväntar jag mig noll årlig aktieavkastning under de närmaste 12 åren.” För att investerarna ska erhålla den aktieriskpremie som balanserar osäkerheten med aktieinnehav måste aktievärderingarna därför sänkas i viss utsträckning.  ”Den minst intressanta risken/avkastningen finns i aktier.”

Jag menar att de minst tilltalande möjligheterna avseende risk/avkastning finns i aktier och obligationer. Vilka värderingsmätningar jag än studerar förväntar jag mig noll årlig aktieavkastning under de närmaste 12 åren.

Obligationer är heller inget som lockar, konstaterar Kemppainen. ”När jag blickar framåt i en 12-årshorisont kan jag inte föreställa mig några räntor under den nuvarande nivån”, tillägger han. ”Om man noterar högre sannolikhet för stigande räntor under de närmaste 12 åren kommer alla som innehar en fastränteobligation oavsett slag eller form att förlora pengar.” Processen med att invertera ett problem hjälper Kemppainen att hitta de lämpligaste investeringsmöjligheterna för HCP Black, hans tillgångsförvaltningsföretag och investerare. ”Det är enklare att nämna de stenar jag inte alls vänder på.”

HCP Black är ett lämpligt alternativ för alla investerare som redan tagit tillräckliga risker på andra fronter och söker ett instrument som kan upprätthålla köpkraften även på dåliga marknader.

Vid placeringen av sina egna och företagets pengar lever Kemppainen som han lär. ”För närvarande är företagets pengar helt och hållet investerade i HCP Black”, berättar han. ”Vår verksamhet baseras på tillgångsförvaltning, en ytterst cyklisk verksamhet. Inte minst i ljuset av att två fonder av tre utgörs av renodlade långa aktiefonder.” Med företagets hela kapital investerat i HCP Black önskar Kemppainen ”att Helsinki Capital Partners ska leverera även under dåliga tider.” Han avslutar med att HCP Black är ett lämpligt alternativ för ”alla investerare som redan tagit tillräckliga risker på andra fronter och söker ett instrument som kan upprätthålla köpkraften även på dåliga marknader.”

Denna artikel skrevs ursprungligen på engelska av Eugeniu Guzun och publicerades på HedgeNordic.
2018: the First Year of Falling Markets
It is a long and never-ending race

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *