ANSVARSFULLHET

Att investera i våra fonder är impact investing. År 2016 satsade vi 100 000 euro på kulturproduktioner, dvs. 10 % av våra kostnader. För en stor finanskoncern skulle detta betyda en satsning på 400 miljoner euro.
#HCPSPIRIT Sini Kunnas, Manhattan 2015

Helsinki Capital Partners (HCP) bygger sin verksamhet på en solid värdegrund. Vår målsättning är att både vår egen affärsverksamhet (intern ansvarsfullhet) och våra placeringsobjekt (extern ansvarsfullhet) skall tåla kritisk granskning. Vi berättar mera om våra satsningar på ansvarsfullhet i våra hållbarhetshetsrapporter.

INTERN ANSVARSFULLHET

Med intern ansvarsfullhet menas att HCP förbinder sig till att försöka bemöta sina egna klienter och andra referensgrupper på ett sätt som är i enlighet med god affärssed och vilket också i övrigt tar i beaktande frågor om socialt ansvar.

Vi på HCP håller med filmens grundande budskap; finansvärlden baserar sig på ostadiga värderingar. Samtidigt vill vi öppet framföra att vi gör allt för att HCP skall vara värd kundernas förtroende.
Inside Job – endast Amerikas problem?

”Tillfället gör tjuven” är att gammalt ordspråk. Jämfört med de flesta branscher så är penningtransaktionerna i finansbranschen sällsynt stora. Produkterna och tjänsterna är ofta komplexa och således svåra för lekmän att förstå. Detta leder i sin tur till att det är svårt för klienten att bilda sig en rationell uppfattning om sina egna placeringsbehov, den erbjudna placeringsproduktens egenskaper och vad som kunde anses vara ett skäligt pris för produkten. Slutresultatet av dessa faktorer är att finansbranschen erbjuder ovanligt många tillfällen för oegentligheter.

Det är sålunda viktigt att förstå att placerandets och placeringsprodukternas komplexitet, kombinerat med lagstiftningens vaghet, leder till att det finns en omfattande gråzon där det är fullt möjligt att idka verksamhet som i sig är fullt ”laglig”, men vilken betraktad som helhet utgör ett uppenbart missbruk av klientens förtroende. Ett typiskt exempel är en situation där man till en icke ont anande klient lyckats sälja en produkt som till sina egenskaper eller till sin kostnad märkbart avviker från det klienten antog då han eller hon gjorde placeringsbeslutet.

HCP strävar till att ta avstånd från många de av finansbranschens rådande praxis som kan anses som etiskt suspekta. Nedan några praktiska exempel:

  •  HCP är det första och till vår kännedom hittills det enda kapitalförvaltningsbolaget i Finland, som i sina kundavtal skriftligt bundit sig att returnera alla provisionsåterbäringar och till de jämförbara förmåner till kunden.
  • HCP:s alla fonder följer genuint aktiva strategier, och HCP strävar både med sin egen verksamhet och genom att delta i den allmänna diskussionen öka på medvetenheten om problemet med smygpassiva fonder.

EXTERN ANSVARSFULLHET

Med extern ansvarsfullhet menas att HCP strävar till att i sin placeringsverksamhet beakta också frågor gällande samhällsansvar. I praktiken betyder detta att HCP har offentligt bundit sig att i sin placeringsverksamhet beakta miljöaspekter, socialt ansvar och god förvaltningssed (eng. ESG, ”environmental, social, governance”)

Detta syns i praktiken bl.a. på följande sätt:

  • Vi beaktar ESG -faktorer som en del av vår placeringsprocess
  • Vi för en aktiv ägarpolitik som framhåller ESG –faktorer
  • Vi uppmuntrar de företag som vi placerar i att ge tillräcklig information om ESG –faktorer
  • Vi strävar efter att främja ansvarsfullt placerande inom hela investeringsbranschen.
  • Vi försöker i samarbete med andra aktörer inom branschen att arbeta för att ansvarsfullt placerande genomförs i praktiken

HCP är medlem i föreningen Finsif r.f. vars målsättning är att befrämja ansvarsfullt placerande (mer info: https://www.finsif.fi/).

HCP har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (”PRI”, ”Principles for Responsible Investment”) (mer info: https://www.unpri.org/).