VD:ns överblick 2007–2017 i korthet

Helsinki Capital Partners (HCP) är en global aktör som erbjuder tjänster i förmögenhetsförvaltning åt privata investerare, institutioner, proffsidrottare samt artister. Bolaget har tre fonder, i vilka även bolagets ägare placerat sina egna pengar. HCP är en förespråkare för aktiv och ansvarsfull portföljförvaltning. Vi är ett modernt kapitalförvaltningsbolag speciellt tack vare vår öppna verksamhet, våra virtuella verktyg samt våra program för att öka samhällets välmående. Bolagets kontor är beläget på kulturcentret Kabelfabriken. HCP har även ett mobilt kontor, #HCPSPIRIT-bussen.

#HCPSPIRIT är sättet som Helsinki Capital Partners gör saker, bolagets symboliska front. Det syns i all vår verksamhet, från förvaltning av fonder till samhälleligt påverkande, till hur vi förhåller oss till våra kunder samt olika samarbetsinitiativ med artister, idrottare samt tredje sektorn.

Översikt över 10-års jubileumsåret

År 2007 var motivet med att grunda HCP enkelt och klart: en önskan att göra kapitalförvaltning öppet och ärligt. Från första början har vi förbundit oss till fullständig öppenhet i vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att man berättar åt kunden hur mycket han eller hon har betalat direkt eller indirekt till vårt bolag för förvaltning av dennas förmögenhet.

Kundmedel (mln €)

Enligt branschens typiska normer borde vi jämföra vår tillväxt med de konkurrenter som fungerat i Finland under samma tidsperiod: Ifall vi samlat mera klientmedel samt gjort större vinster, vore vi bättre än andra. Ifall vi gjort mindre vinst samt samlat mindre kunder vore vi sämre. HCP är ändå grundat just för att branschtypiska normer inte passade som vår förebild.

De gångna 10 åren med traditionella mått

Fördelning av förvaltningsarvoden € (’000)

Förvaltningsarvoden totalt (mln €)

Vi har medvetet gjort beslutet att inte inkludera smygkostnader i vår affärslogik. Således kommer våra inkomstmarginaler på förvaltade klientmedel att vara lägre än på branschen i genomsnitt. Vi har också valt att avstå från en av branschens mest lukrativa – men också mest suspekta – businessmodeller: att ständigt lansera nya produkter som råkar vara på modet just då och som inte nödvändigtvis är nyttiga för klienterna.

Vad betyder det att finna sig själv med 947 kunder, 79.5 miljoner euro klientmedel (30.12.2016) samt med marknadsvärdet 3.5 miljoner euro baserat på den till operativa partners riktade emissionen? Dessa är HCP:s siffror just nu. I alla fall betyder det att vi är starkt med i tävlingen när kunder söker den bästa kapitalförvaltaren. För HCP:s del kan jag konstatera att de som under tio år finansierat HCP nu femfaldigat sitt kapital. Det låter som väldigt mycket men betyder slutligen 18 % per år. Exempelvis HCP Focus fonden som placerar i etablerade bolag hade på motsvarande tidsperiod en avkastning på 9 %.

HCP Group marknadsvärde € (’000)

De gångna 10 åren med nya mått

Vi har vuxit organiskt till vår nuvarande form. Från första början har vi byggt allt på stadig grund. Vi har medvetet valt transparens och sunda incitament, och med dessa som vår ledstjärna har vi jobbat dessa tio år. Samtidigt har finansbranschen givits böter för en summa som överstiger 300 miljarder dollar. HCP har inte vid något skede agerat som en börda för samhället. Idag kan vi med stolthet konstatera att vi redan gör flera saker som är nyttiga för samhället. Fortsatt utveckling av samhällsansvar har nu även vuxit till ett av våra strategiska mål vid sidan om målet att öka bolagets allmänna bekantskap.

HCP Group marknadsvärde 3 497 000 €

HCP kulturverksamhetens kostnader år 2016 var nästan 100 000 euro. Beloppet motsvarar tio procent av alla HCP:s årliga kostnader. Ifall redan en stor finanskoncern skulle stöda kultur relativt sett i samma mått, skulle det betyda över 400 miljoner euro per år. En liten tankelek – vad skulle ett belopp som denna betyda för det finska samhället? I alla fall ett positivt tillskott. Mer konkret uttryckt skulle detta täcka all den verksamhet som motsvarar i årlig storlek två Guggenheim projekt. En sådan exceptionellt rik och livlig verksamhetsmiljö skulle även locka moderna bolag världen runt till att hämta sin verksamhet hit.

Många av våra klienter har undrat om man kan bli rik genom att investera i konst. Vårt svar är att ifall vi talar om ”rikedom” i rent ekonomiska termer så är svaret med få undantag nekande. Men varför då köpa konst om man inte kan bli rik på det? Svaret är att vi investerar av våra resurser (tid, pengar, kärlek) i konst av samma orsak som vi investerar av våra resurser i våra barn – för att människan gör så, och genom att göra så blir vi mera mänskliga. Att investera i konst är slutligen att investera i sin egen mänsklighet.
Ernst Grönblom

Tack

Ett stort tack till alla HCP:s ägare för kapitaliseringen av bolaget! Ett speciellt stort tack till Er som finansierade vårt bolag i början. Betydelsen av varje emission och lån framgår då man granskar vår finansieringsanalys från de sex första verksamhetsåren.

Vid detta skedde är det på sin plats att djupt tacka även alla våra första klienter: ni som kom med under de första åren, ni som var färdiga att lyssna på våra idéer, och ni som litade på oss. Knappast någon som grundat ett bolag glömmer sina första kunder – liksom inte heller sina första affärskumpaner. Ett stort tack till er. Utan er skulle en vacker tanke om verksamheten inte ha burit långt.

Dividend per aktie (€)

Vår strategi är enkel: Vi är ett kapitalförvaltningsbolag du vågar vara stolt över.

I Helsingfors den 26 maj 2017
HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen

Verkställande direktör och en av grundarna

Aktieägare

Styrelse