VASTUULLISUUS

Rahastoihimme sijoittaminen on vaikuttavuussijoittamista. Vuonna 2016 käytimme kulttuurituotantoon 100.000 euroa eli 10 % kuluistamme. Yhdelle suurelle finanssikonsernille tämä tarkoittaisi 400 miljoonaa euroa.
#HCPSPIRIT Sini Kunnas, Manhattan 2015

HCP on vahvasti arvoihin sitoutunut varainhoitoyhtiö. Pyrimme siihen, että sekä oma liiketoimintamme (sisäinen vastuullisuus) että sijoituskohteemme (ulkoinen vastuullisuus) kestävät kriittisen tarkastelun.

SISÄINEN VASTUULLISUUS

Sisäisellä vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että HCP pyrkii toimimaan omia asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan tavalla, joka on hyvien tapojen mukainen ja joka huomioi yritysvastuukysymykset.

HCP on Suomen ensimmäinen B Corporationlue lisää miten kaikkien sidosryhmien huomioiminen sopii Suomen osakeyhtiölakiin.

Useimpiin muihin aloihin verrattuna finanssialalla liikkuu suuria rahasummia. Lisäksi tuotteet sekä palvelut ovat usein monimutkaisia ja näin ollen maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä. Tämän takia asiakkaan on usein haastavaa muodostaa käsitystä omista sijoitustarpeistaan ja tarjolla olevien sijoitustuotteiden ominaisuuksista, etenkin niiden hinnoittelusta. Finanssialalla välistävedon tilaisuuksia onkin huomattavasti, ja aina välillä joudumme todistamaan, kuinka tilaisuus tekee varkaan.

On tärkeää ymmärtää, että sijoittamisen ja sijoitustuotteiden monimutkaisuus yhdistettynä lainsäädännön väljyyteen ja tulkinnanvaraisuuteen on johtanut siihen, että alalle on syntynyt laaja harmaa alue. Tällä alueella on mahdollista harjoittaa toimintaa, joka on sinänsä laillista, mutta kokonaisuutta tarkastellen se on ilmeistä asiakkaan luottamuksen väärinkäyttöä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat tapaukset, jossa asiakkaalle on onnistuttu myymään sijoitustuote, joka ominaisuuksiltaan tai kustannustasoltaan tosiasiassa merkittävästi poikkeaa siitä, mitä asiakas on olettanut sijoituspäätöstä tehdessään.

HCP pyrkii tekemään pesäeroa finanssialan eettisesti kyseenalaisiin käytäntöihin. Tästä muutamana esimerkkinä:

  • HCP on ensimmäinen ja tietääksemme toistaiseksi ainut Suomessa toimiva varainhoitoyhtiö, joka on asiakassopimuksissaan kirjallisesti sitoutunut palauttamaan asiakkailleen kaikki palkkionpalautukset ja niihin rinnastettavat etuudet.
  • HCP:n kaikki rahastot ovat aidosti aktiivisia, siis näkemystä ottavia, ja HCP pyrkii sekä omalla sijoitustoiminnallaan että julkiseen keskusteluun osallistumalla lisäämän tietoisuutta kaappi-indeksoinnista.

ULKOINEN VASTUULLISUUS

Ulkoisella vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että pyrimme sisällyttämään yritysvastuukysymykset osaksi sijoitustoimintaamme. HCP on julkisesti sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon kohdeinstrumenttien tai -yritysten ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät tekijät (englanniksi ESG eli Environmental, Social and Governance). Tämä ilmenee mm. seuraavasti:

  • Olemme liittäneet ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejamme.
  • Toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-asiat omistajakäytäntöihimme.
  • Pyrimme edistämään sijoituskohteidemme asianmukaista ESG-raportointia.
  • Pyrimme edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla.
  • Pyrimme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

HCP on vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n jäsen. (lisätietoa: http://www.finsif.fi/)

HCP on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. (PRI eli Principles for Responsible Investment, lisätietoa: http://www.unpri.org/)